Opponentindlæg: Olof (Olle) Näsman. Samhällsmuseum efterlyses. Svensk museiutveckling och museidebatt 1965–1990. Umeå: Umeå universitet

  • Stefan Bohman

Abstract

Hur samhällsengagerade ska museer vara? I vilka frågor ska de engagera sig? Står traditionell kulturarvspolitik i motsättning till ett samhällsengagemang? Dessa frågor är mer eller mindre aktuella idag. Man kan grovt säga att den offentliga debatten kring frågorna tog sin start på 1960-talet. Näsmans avhandling behandlar detta mycket viktiga skede i svenskt museiväsende – den turbulenta period under främst 1960- och 1970-talen då era etablerade sanningar ifrågasattes. 

Section
PhD reviews