Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift.
  • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen nedenfor.
  • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, at instruksen for å sikre anonym fagfellevurdering er fulgt. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)

Forfatterinstruks

Prismet inneholder forskningsartikler, refleksjonsartikler, praksisrapporter, debattartikler og bokmeldinger. Artikler som har vært vurdert hos fagfeller og trykkes i Prismet er godkjent på nivå 1 i departementets belønningssystem for vitenskapelig publisering. Disse artiklene merkes «forskning» i tidsskriftet. Refleksjonsartikler og praksisartikler er kortere fagartikler som tematiserer religionspedagogisk relevante problemstillinger eller presenterer og reflekterer over en praksis.

Krav til manus 

Manus til tidsskriftet skal være gjennomarbeidet og språkrettet fra forfatterens side, og sendes som e-postvedlegg til Prismets redaksjonssekretær Annbjørg Dalland (ada@iko.no). Forsknings- og fagartikler skal normalt ikke overskride totalt 40 000 tegn m/mellomrom. Bokmeldinger skal normalt være inntil 7250 tegn. 

Manus kan være på norsk eller andre skandinaviske språk. Unntaksvis trykker vi også engelske artikler.

Artikkelen begynner med tittel og en ingress på cirka 100 ord der noen av hovedpoengene trekkes frem. Dersom artikkelen ønskes fagfellevurdert, skal ingressen være i formen sammendrag/abstract og leveres i både norsk og engelsk utgave. Etter ingressen skrives forfatterens navn, fødselsår, nåværende stilling, adresse og e-postadresse. I forskningsartikler oppføres også temaord/keywords. Deretter følger artikkelteksten. Tabeller og figurer nummereres etter rekkefølge for plassering i teksten og vedlegges som egne dokumenterer. Det markeres med nummer i klamme hvor i teksten tabellen eller figuren skal plasseres, eks: (tab.1).

 

Copyright og lisens

Se "Erklæring om copyright" for informasjon om copyright og lisens for papirutgave og digital versjon.

 

Publiseringsavgift

Det er ingen avgifter for å sende inn artikler til Prismet eller for å få utgitt praksis- eller refleksjonsartikler. Fra 2018 ser vi oss nødt til å be om publiseringsavgift på NOK 7 000 + mva for vitenskapelige artikler dersom forfatter har mulighet til å få støtte fra et publiseringsfond og ikke er tilknyttet institusjoner som støtter Prismet med et fast beløp.

 

Fagfellevurdering

Dersom artikkelforfatter/forfatteren ønsker vitenskapelig bedømmelse av sitt manus må dette opplyses ved innlevering. 

 

Referanser 

Litteraturhenvisninger skal gis i teksten med forfatternavn, årstall og eventuelle sidetall. For eksempel: (Harper 2005:55) All henvist litteratur skal stå alfabetisk og med fullstendige opplysninger i egen litteraturliste bakerst med overskriften Litteratur.

Litteraturlisten føres etter malen av APA 7th.

Dersom forfatteren har flere utgivelser samme år, og begge er en del av litteraturlisten, merkes dette med bokstaver eks: 2005a, 2005b osv.

 

Følg oppsettet i eksemplene under: 

Repstad, K. og Tallaksen, I. M. (2014). Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene. Cappelen Damm. 

Thobro, S. A. (2014). «Cartographic Representations of Religion(s) in Norwegian Textbooks.» I B.-O.Andreassen & J. R. Lewis (red.), Textbook Gods - Genre, Text and Teaching Religious Studies (ss 157-171). Equinox eBooks Publishing.

Brekke, Ø. (2018). «Religionskritikk i klasserommet. Fag, kritikk og ontologi i norsk skule.» Prismet, 69(2-3), 107-131. https://doi.org/10.5617/pri.6260

Kierkegaard, S. [1844] (2004). Filosofiske smuler. Damm. Originaltittel: «Philosophiske Smuler, eller en Smule Philosophie».

Henriksen, J.-O. (2005, 25. nov). Habermas som religionsfilosof. Morgenbladet. https://morgenbladet.no/debatt/2005/habermas_som_religionsfilosof

DOI: Hvis du refererer en artikkel som er publisert online, vær vennlig og finn ut om artikkelen har en DOI (Digital Object Identifier - permanent lenke) og oppgi DOI i stedet for URL. Du kan finne ut om artikler har en DOI her: http://www.crossref.org/simpleTextQuery

Ønsker du mer informasjon om referansestilen, finnes en fyldig presentasjon på kildekompasset.no.

Fotnoter

Fotnotene er forbeholdt detaljerte kommentarer som utdyper artikkelteksten. Litteraturlisten skal ikke legges som fotnoter. Tallet for fotnoten plasseres etter ordet det viser til eller etter punktum i slutten av setningen. 

 

Utheving

Halvfet og understreking skal ikke brukes i brødteksten. Bruk kursiv kun for å utheve boktitler og kunstverk, og dersom det er viktig å markere viktige enkeltord. Ord fra andre språk kursiveres og begrep skrives i kursiv. Tegn etter enkeltord i kursiv skal ikke kursiveres. Dersom hele setningen er kursivert, skal også tegnene kursiveres.

 

Sitatpraksis

Hvis sitatet er tre linjer eller kortere i brødteksten, markeres dette med anførselstegn. Dersom sitatet er tre linjer eller lengre, markeres dette med innrykk og kompress (enkel linjeavstand og mindre skriftgrad). 

• Dersom sitater er oversatt av artikkelforfatter/forfatter må dette gå frem eksplisitt i teksten.

• Dersom det klippes/limes slik at man kun refererer deler av sitatet markeres dette med hakeparenteser på følgende måte; [...].

• Dersom man gjør egne tillegg eller rettelser i sitatet, eksempelvis rettelser fra stor til liten bokstav eller omvendt, markeres dette med hakeparentes. ”[b]arneteologien […]”

• Dersom man gjengir et sitat med en språklig feil eller trykkfeil, gjør man oppmerksom på dette ved å sette [sic!], [sic] eller [!] etter feilen. 

 

Tall

Tall fra en til ti skrives med bokstaver. Tallene fra 11 og oppover skrives med siffer.

Artikler

##section.default.policy##

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.