Arkiv

 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
  Vol 73 Nr. 1-2 (2022)

  Dette doble temanummeret utforsker et av de nye kjernelementene i KRLE-faget: «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder». Alle bidragene i temanummeret kan knyttes til kjerneelementet: Hva innebærer det for religionsdidaktikken at elevene skal utforske i faget? Hva er nytt i formuleringen og hvilke nye utfordringer stiller det lærere overfor? Hva innebærer det å tenke om religions- og livssynsfaget som et faglig konglomerat? Hvilken kunnskap skal utforsking med ulike metoder lede til? På hvilken måte kan en legge til rette for utforskende arbeidsmåter? Hvordan bruke begrepsmessig uklarhet som en pedagogisk ressurs? I tillegg til seks forskningsartikler, inneholder nummeret tre korte omtaler av den norske oversettelsen utForskerne: En ny tilnærming til religions- og livssynsundervisning i barneskolen, samt en bokmelding av Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn. Med-gjesteredaktører er Camilla Stabel Jørgensen og Øyvind Soltun Andreassen.  

 • Involvering
  Vol 72 Nr. 4 (2021)

  Dette nummeret inneheld forskingsartiklar om vidaregåande elevars involvering i arbeidet med heilage skrifter i religionsundervisninga og autoritetsdeling i konfirmantarbeid i Den danske folkekyrkja, i tillegg til ein refleksjonsartikkel om fadderrolla, eit bokessay og ei rekkje bokmeldingar. Tittelen, Involvering, speler på ein tematikk som finst i alle artiklane, og som er relevant for læring både i skule og kyrkje. 

 • Tilgivelse
  Vol 72 Nr. 3 (2021)

  Et temanummer om tilgivelse. Teologer, psykologer, pedagoger og filosofer skriver om tilgivelse i både skole, trosopplæring og familie, og om tilgivelse som forskningsfelt og psykologisk prosess.

 • Sammen?
  Vol 72 Nr. 2 (2021)

  Under tittelen "Sammen?" inneholder nummeret forskning på kunst og eksursjoner i religonsundervisning, ungdommers forståelser av religion sett i sammenheng med valg av konfirmasjon, fritaksvedtak i skolen og hvordan barnehager med og uten særlig livssynsvedtekt arbeider med religion. I tillegg kan du lese hvordan kirka kan støtte trosopplæring i hjemmet, og bokmeldinger. Fellesskap, samhandling og utfordringer med dette er en tematikk i flere av artiklene.

 • Utvikling
  Vol 72 Nr. 1 (2021)

  Nummeret inneholder artikler om religionspedagogisk praksis og utvikling på ulike måter. Her finner du forskning på bruk av TV-program innenfor religionsundervisning med drøfting av medialisering av klasserommet, på framstillingen av jødisk mangfold i lærebøker og om verdensreligionsmodellen i religions- og livssynsundervisning. En fyldig praksisartikkel tematiserer utfordringer med trosopplæring for 0-3-åringer og utviklingen av babyteater for aldersgruppa, og du finner en artikkel om endring av forståelsen av kjønn i skolen - i tillegg til bokmeldinger.

 • Fag i forandring Skandianavisk religions- og livssynsdidaktikk
  Vol 71 Nr. 4 (2020)

  KRLE og RE-fagene har fått nye læreplaner i høst, og Prismet nr 4/20 byr på mange interessante og viktige artikler om didaktikk for et (K)RL(E)-fag i forandring. Her er fagdebatt, analyser av historiens og sosiologiens plass i faget, om det å ta andres perspektiv og om ulike faglige utfordringer. Nummeret har også en mer skandinavisk profil enn vanlig, med bidrag fra danske og svenske religionsdidaktikere om når det sekulære perspektivet dominerer i klasserommet, om kristendommens spesielle plass i skandinaviske religionsfag, og om dannelse, allmenn didaktikk og ulike tilganger til fag og undervisning.

 • Lange linjer. IKO 75 år / Prismet 70 år
  Vol 71 Nr. 3 (2020)

  Et nummer med vekt på historie og lange linjer innen religionspedagogikken. Her er artikler om IKO og Prismet i anledning 75/70-årsjubileer, praksisopplegg for undervisning om lokal kirkehistorie, refleksjoner over menighetspedagogikk og utviklingsarbeid og aksjonsforsking i barnehage, bokmeldinger om historieframstilling og deltakelse.

 • Religion i barnehage og skole: To do, or how not to do
  Vol 71 Nr. 2 (2020)

  Med flere artikler som tematiserer religion og grensene for religionsutøvelse i barnehage og skole: Én forskningsartikkel om det å tilby yoga og kirkelig julevandring for barnehagebarn og hvem som definerer om det er religion eller ikke, èn om kristne barnehager i Norge og èn om hvordan det kan være krevende for elever å gi uttrykk for tro i samtaler i skolen. I praksisartiklene dreier det seg blant annet om skolekirkesamarbeid. Nummeret inneholder også forskning på bilder i lærebøker med funn om at bildevalget kan motvirke likebehandling av religioner, og en artikkel som viser at det er store sprik i hvordan vedtaket om at lærerstudenter skal få en viss mengde religion- og etikkompetanse (RLE i PEL-faget) har blitt fulgt opp.

 • Digital religionsundervisning
  Vol 71 Nr. 1 (2020)

  En utgave med tema digital religionsundervisning – utgitt mens all religionsundervisning plutselig har måttet bli digital på grunn av koronapandemien. Forskningen som presenteres tematiserer forskjeller i læreres og elevers digitale leseevner, danningsmuligheter ved bruk av mobile digitale enheter som telefoner og ipader, samt betydningen av digitale grupper for RLE-lærere og -lærerutdannere. Nummeret inneholder også en artikkel om skolens og kirkens rolle i forbindelse med skolegudstjenester, og anmeldelser av bøker om skolens religionsfag, kristne grunnskoler og spesialpedagogikk.

 • Mangfold, inkludering, dialog
  Vol 70 Nr. 4 (2019)

  I dette nummeret dreier mye seg om mangfold og inkludering. Artiklene drøfter hvordan KRLE-faget kan framstille islams mangfold, om skolens juleavslutninger er inkluderende for en mangfoldig elevgruppe, hvordan muslimske barns religiøse livserfaring og ønske om å «faste litt» kan inkluderes i barnehagen, hvilken læring det legges til rette for når tros- og livssynsdialog gis rom i konfirmasjonsundervisning, og det å formidle kirkekunnskap på en måte som får fram mangfold og levd religion – og mer.

 • Kirkelig undervisning da, nå og framover. 50 år med katekettjeneste
  Nr. 3 (2019)

  Dette nummeret rommer mange refleksjonsartikler om utviklingen som har skjedd i og med kirkelig undervisning i perioden etter at de første stillingene innen feltet ble opprettet for femti år siden. Det dreier seg om ordinasjon, kateketutdanning og kompetansebehov, om identitet og utfordringer for kateketer og menighetspedagoger. Det trekkes linjer mellom ulike tider og ulike områder innen kirkelig undervisning, endringer som har skjedd og hva de betyr for menigheter som helhet og for helhetlig tilnærming til kirkelig undervisning. Utgaven inneholder også forskningsartikler om skolegudstjeneste, kunnskapsutvikling i forbindelse med planarbeid i trosopplæring og barnehagers arbeid med verdier, samt bokmeldinger.

 • Barnebibler
  Nr. 2 (2019)

  Barnebibler som utgis i dag bygger bro mellom den antikke verden og vår verden. Hvordan transporteres Bibelen, som bok, tekst, og ide over til utgivelser for barn i dag? Hva er konsekvensene av valgene som tas? Nummeret rommer fire forskningsartikler der nyere skandinaviske barnebibler analyseres. De ser på fortellerstrategier og hvordan barnet som leser konstrueres, viser hvordan vestlige demokratiske verdier formidles i barnebiblene, utforsker hvordan kvinner representeres og ikke, og analyserer barnebibler som kulturelt minne. I tillegg inneholder nummeret en praksisartikkel om det å formidle bibeltekster gjennom tegning og en refleksjonsartikkel om diakonal bibellesing, samt bokmeldinger. Gjesteredaktører: Marianne B. Karzow, Louise Heldgaard Bylund, Gunnar Haaland og Ingunn Aadland.

 • Livsmestring
  Nr. 1 (2019)

  Livsmestring har blitt et viktig begrep i både barnehagens rammeplan, skolens nye læreplaner og Den norske kirkes Plan for trosopplæring. I dette nummeret presenteres tre refleksjonsartikler som belyser livsmestring i henholdsvis barnehage, skole og kirke, samt en lederartikkel som tematiserer forskjeller i forståelse og vurdering av livsmestring innen disse praksisfeltene. Nummeret inneholder også forskningsartikler om det å være en kristen elev i skolens religionsfag og om posisjoner og perspektiver i religionsundervisning – og mer.

   

 • Bredt
  Nr. 4 (2018)

  Nummeret har fått tittel «bredt» og inneholder artikler med relevans for både barnehage, kirke, skole og folkehøgskole. I denne utgaven finnes en oversikt over forskning på religion i norsk barnehage og artikler om konfirmantundervisning, bruk av liknelser i trosopplæring, religion og friluftsliv samt anmeldelse av aktuelle bøker og mer.

 • Religionskritikk
  Nr. 2-3 (2018)

  Et rikholdig dobbeltnummer om religionskritikk i både skole og kirke. Hvilken plass har religionskritikk i skolens religionsfag - og hvilken bør den ha? Enn i kirkens trosopplæring? Hvordan forstår lærere «kritisk undervisning»? Hvordan formidler lærebøker religionskritikk – på og mellom linjene? Trenger en kritisere for å forstå? Hva er kritikk egentlig? Hva er forholdet mellom kritikk og selvkritikk – og kritikk og dialog? Dette er blant spørsmålene som artiklene i dette nummeret handler om, besvarer og problematiser. Gjeste-med-redaktører: Aina Hammer og Aage Schanke.

 • Flerstemmig og livsnært
  Nr. 1 (2018)

  Artiklene i dette nummeret har alle en fellesnevner knyttet til flerstemmighet og livsnærhet. To artikler analyserer nye konfirmantlæreverk og stiller blant annet spørsmål om hvordan bøkene forholder seg til konfirmantenes hverdagsliv og mangfoldet i tradisjon og samfunn. En artikkel handler om elevers erfaringer med skolens religionsfag og viser at mange elever mener dette er et av de viktigste fagene. En annen artikkel utforsker nettopp dimensjoner ved elevers hverdagserfaring og diskuterer hvordan dette kan være en ressurs for undervisning om bærekraftig utvikling innen religionsfaget. Også praksisartiklene i dette nummeret knytter an til flerstemmighet og livsnærhet. Den ene presenterer et opplegg for religionsundervisning som kan betegnes som mangfoldig eller flerstemmig i sin kunnskapsutvikling. Den andre presenterer et kirkelig ungdomsarbeid der livsnærhet er viktig ved at ungdommers egne erfaringer, preferanser og historier preger opplegget.

 • Plan og praksis - barnehage og skole
  Nr. 4 (2017)

  I dette nummeret av Prismet vier vi plass til barnehagens nye rammeplan og den nye overordnede delen av skolens læreplan, ved å presentere tema som ble løftet fram i ulike høringssvar og en vurdering av endringene fra utkast til vedtatt plan.
 • Trosopplæring og utvikling
  Nr. 3 (2017)

  Det er nesten femten år siden trosopplæringsreformen innen Den norske kirke ble vedtatt, og endringer og trosopplæringens betydning for utviklingen i menigheter er tema for de fleste av artiklene i dette nummeret av Prismet.

 • OMG! Religion og ungdomskultur
  Nr. 1-2 (2017)

  Hva skjer når religion møter ungdom og ungdomskultur – og når ungdomskultur og ungdom møter religion? Dette dobbeltnummeret av Prismet tidsskrift inneholder åtte forskningsartikler og to praksisartikler om religion, ungdom og ungdomskulturer. Det spenner fra halal-pop til SKAM og å trene på en kristen måte i KRIK. Her er nyttig kunnskap for alle som jobber med ungdom, og særlig nyttig for alle som jobber med religionsundervisning – i både skole og trossamfunn. Gjesteredaktører: Sissel Undheim og Marie von der Lippe

 • Reformasjonsjubileum
  Nr. 4 (2016)

  Flere av artiklene i dette nummeret har en tilknytning til reformasjonsjubileet. Per Anders Aas diskuterer i artikkelen «Sentrum og snikksnakk. Luther i bruk – i samfunn og skole» hva som legitimerer Luther og reformasjonsjubileet som tema i samfunn og skole. Er reformasjonens «kjerneinnhold» en indrekirkelig arv eller et allment anliggende? I to praksisartikler blir vi presentert for nyutviklede undervisningsopplegg – Luther Øre i Norge og Re:formation i Danmark – om Luther og reformasjonsjubileet. Videre bidrar Sverre Dag Mogstad med en artikkel om Luthers pedagogiske bidrag og Sigurd Hjelde med en nærlesning av en sentral Luthertekst.

  Ut over Lutherrelaterte artikler rommer dette nummeret en artikkel av Rune Øystese som handler om barns religionsfrihet og religiøs oppdragelse. Marie von der Lippe og Trine Anker står bak en artikkel bygd på intervju med lærere om tematisering av kontroversielle spørsmål – som 22. juli – i skolens religionsundervisning. Boka «Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet» anmeldes og forrige nummers debatt følges opp med en replikk.

  God lesing!

 • Inn i sin tid
  Nr. 3 (2015)

1-25 av 31