• Barnebibler
  Nr 2 (2019)
 • Livsmestring
  Nr 1 (2019)
 • Bredt
  Nr 4 (2018)
 • Religionskritikk
  Nr 2-3 (2018)
 • Flerstemmig og livsnært
  Nr 1 (2018)

  Artiklene i dette nummeret har alle en fellesnevner knyttet til flerstemmighet og livsnærhet. To artikler analyserer nye konfirmantlæreverk og stiller blant annet spørsmål om hvordan bøkene forholder seg til konfirmantenes hverdagsliv og mangfoldet i tradisjon og samfunn. En artikkel handler om elevers erfaringer med skolens religionsfag og viser at mange elever mener dette er et av de viktigste fagene. En annen artikkel utforsker nettopp dimensjoner ved elevers hverdagserfaring og diskuterer hvordan dette kan være en ressurs for undervisning om bærekraftig utvikling innen religionsfaget. Også praksisartiklene i dette nummeret knytter an til flerstemmighet og livsnærhet. Den ene presenterer et opplegg for religionsundervisning som kan betegnes som mangfoldig eller flerstemmig i sin kunnskapsutvikling. Den andre presenterer et kirkelig ungdomsarbeid der livsnærhet er viktig ved at ungdommers egne erfaringer, preferanser og historier preger opplegget.

 • Plan og praksis - barnehage og skole
  Nr 4 (2017)
  I dette nummeret av Prismet vier vi plass til barnehagens nye rammeplan og den nye overordnede delen av skolens læreplan, ved å presentere tema som ble løftet fram i ulike høringssvar og en vurdering av endringene fra utkast til vedtatt plan.
 • Reformasjonsjubileum
  Nr 4 (2016)

  Flere av artiklene i dette nummeret har en tilknytning til reformasjonsjubileet. Per Anders Aas diskuterer i artikkelen «Sentrum og snikksnakk. Luther i bruk – i samfunn og skole» hva som legitimerer Luther og reformasjonsjubileet som tema i samfunn og skole. Er reformasjonens «kjerneinnhold» en indrekirkelig arv eller et allment anliggende? I to praksisartikler blir vi presentert for nyutviklede undervisningsopplegg – Luther Øre i Norge og Re:formation i Danmark – om Luther og reformasjonsjubileet. Videre bidrar Sverre Dag Mogstad med en artikkel om Luthers pedagogiske bidrag og Sigurd Hjelde med en nærlesning av en sentral Luthertekst.

  Ut over Lutherrelaterte artikler rommer dette nummeret en artikkel av Rune Øystese som handler om barns religionsfrihet og religiøs oppdragelse. Marie von der Lippe og Trine Anker står bak en artikkel bygd på intervju med lærere om tematisering av kontroversielle spørsmål – som 22. juli – i skolens religionsundervisning. Boka «Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet» anmeldes og forrige nummers debatt følges opp med en replikk.

  God lesing!

 • Inn i sin tid
  Nr 3 (2015)
 • Kirkelig undervisning da, nå og framover. 50 år med katekettjeneste
  Nr 3 (2019)

  Dette nummeret rommer mange refleksjonsartikler om utviklingen som har skjedd i og med kirkelig undervisning i perioden etter at de første stillingene innen feltet ble opprettet for femti år siden. Det dreier seg om ordinasjon, kateketutdanning og kompetansebehov, om identitet og utfordringer for kateketer og menighetspedagoger. Det trekkes linjer mellom ulike tider og ulike områder innen kirkelig undervisning, endringer som har skjedd og hva de betyr for menigheter som helhet og for helhetlig tilnærming til kirkelig undervisning. Utgaven inneholder også forskningsartikler om skolegudstjeneste, kunnskapsutvikling i forbindelse med planarbeid i trosopplæring og barnehagers arbeid med verdier, samt bokmeldinger.