Hvorfor drar unge katolikker til World Youth Day?

Forfattere

  • Jane Skjoldli Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.4764

Sammendrag

Denne artikkelen utforsker bredden av motivasjonsfaktorer hos et utvalg respondenter som deltok i World Youth Day (WYD) i Kraków, Polen. Tidligere forskning har etablert opplevelsen av religiøst fellesskap som det aspektet ved WYD-opplevelsen som gjør sterkest inntrykk for unge katolikker, men det har fått mindre oppmerksomhet som en potensiell motivasjonsfaktor. Denne artikkelen nyanserer bildet ved å fokusere på selvrapporterte motivasjoner for deltakelse, og hvordan fellesskapsaspektet konstrueres i intervjuer. Blant motivasjonsfaktorene finner vi transnasjonale møter, reisefellesskap, paver, helgener, hellige steder, en opplevelse av WYD-deltakelse som Guds vilje, men også arbeidsoppgaver og uvilje mot å delta. Artikkelen relaterer fellesskapsopplevelser til selvfortrylling og selvspiritualitet – konsepter som oftere appliseres i studiet av nyreligiøsitet.

Nøkkelord: World Youth Day, WYD, pave Frans, pave Johannes Paul II, helgener, hellige steder, pilegrimsferd, pilegrimsreise, religiøse fellesskap, religiøs motivasjon, religiøs deltakelse, stevne, festival, ungdom, ungdomskultur, katolisisme, Den katolske kirke, selvspiritualitet, selvfortrylling, selvrapportering, intervjuer, feltarbeid.

 

This article explores a breadth of motivations among a sample of respondents participating in World Youth Day (WYD) 2016 in Kraków, Poland. Previous research has established the experience of religious community as the most impactful aspect of WYD experiences among young Catholics, but it has received less attention as a potential motivational factor. This article adds nuance to this picture by paying attention to self-reported motivations for participating, and how the communal aspect is constructed during interviews. Among these factors, we find transnational encounters, the community among travelers, popes, saints, sacred sites, and a perception of God’s will for the individual to participate, but also work and initial unwillingness to participate. The article relates the experience of community to self-enchantment and self-spirituality – concepts that are more often applied in the study of new religious movements.

Keywords: World Youth Day, WYD, Pope Francis, Pope John Paul II, saints, sacred sites, pilgrimage, religious community, religious motivation, religious participation, festival, youth, youth culture, Catholicism, the Catholic Church, self-spirituality, self-enchantment, self-reports, interviews, fieldwork.

Nedlastinger

opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}