«Alle støttar trusopplæringa.» Tverrfagleg samarbeid mellom prestar og undervisningstilsette i utvikling av trusopplæringa

Forfattere

  • Hans Austnaberg Professor i praktisk teologi VID vitenskapelige høgskole

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.5550

Sammendrag

Abstract

The main goal of the article is to investigate challenges and possibilities in the cooperation among the employed pastors and pedagogues in the congregation and how this contributes to develop the Christian education. The empirical material mainly stems from qualitative interviews in six different congregations, and the theoretical perspectives focus on organisational theory and the implementation of Christian education as a process of change. I have found a willingness to cooperate in the church education. However, the educational people are seen as primarily responsible and there exists role conflicts among them. The pastors, on the other hand, want to play a role in the Christian education but they have challenges in prioritising this among all the other expected tasks.

 

Keywords:

Christian education, congregational development, staff cooperation, congregational teacher, pastor, Michael Fullan

 

Samandrag

Målsetjinga med artikkelen er å utforska utfordringar og moglegheiter i det tverrfaglege samarbeidet mellom tilsette prestar og undervisningsmedarbeidarar og korleis dette bidrar til å utvikla trusopplæringa. Det empiriske materialet er etablert gjennom kvalitative intervju i seks menigheter, og dei teoretiske perspektiva kjem frå organisasjonsteori og implementeringa av trusopplæringa som ein endringsprosess. Det er stor vilje til å delta i trusopplæringa. Likevel er det slik at dei undervisningstilsette blir oppfatta som hovudansvarlege i dette arbeidet, og artikkelen viser at uklare rollar mellom dei kan skapa konflikt. Prestane ønskjer òg å spela ei rolle i trusopplæringa, men dei kjenner på utfordringar i å prioritera dette mellom andre pålagte oppgåver.

 

Nøkkelord:

Trusopplæring, menighetsutvikling, stabssamarbeid, trusopplærar, prest, Michael Fullan

Nedlastinger