Innenfra eller utenfra, faglig eller personlig? Perspektiver i religions- og livssynsundervisningen belyst ut fra internasjonal debatt

Forfattere

  • Levi Geir Eidhamar Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.6855

Sammendrag

Artikkelen drøfter to perspektivspenn knyttet til religions- og livssyns-undervisning: innenfra kontra utenfra og faglig kontra personlig. På bakgrunn av religionsvitenskapelige og religionsdidaktiske diskusjoner argumenteres det for et faglig perspektivmangfold i undervisningen. Det faglige innenfraperspektivet fremmer elevenes toleranse og kognitive empati med annerledes tenkende, samt at det gir mulighet for gjenkjennelse av eget livssyn. Det faglige utenfraperspektivet fremmer evnen til objektiv og kritisk vitenskapelig tenkning. Begge fremmer faglig innsikt. Selv om læreren kan være åpen om eget livssyn, skal dette ikke påvirke undervisningen. Elevenes individuelle livssynssammensetninger legger føringer for hvordan de fortolker lærestoffet. Dette vil igjen påvirke deres egen livssynsutvikling.

Nøkkelord: Perspektiver i religions- og livssynsundervisning, emic, etic, insider, outsider, reduksjonisme, anti-reduksjonisme, KRLE, Religion og etikk.

The article discusses two spans of perspectives regarding Religious Education: inside versus outside and academic versus personal. Diversity of academic perspectives within Religious Education is advocated based on discussions within Comparative Religion and Religious Education. The academic inside perspective promotes the pupils' tolerance and cognitive empathy with adherents of other world views, as well as providing opportunity of recognition of their own belief. The academic outside perspective promotes the ability of reflecting objectively and scientifically. Both promote academic insight. Although the teacher may self-disclose her own world view, it should not affect her teaching. The pupils' individual world views affect how they interpret the educational content. This will in turn affect the development of their own world views.

Keywords: Perspectives in Religious Education, emic, etic, insider, outsider, reductionism, anti-reductionism.

 

Nedlastinger

Utgave

Seksjon

Forskning