«Jeg på min måte, og du på din». Den autonome fortelleren og den kompetente leseren i to nyere skandinaviske barnebibler

  • Astri Ramsfjell Førsteamanuensis em. ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Sammendrag

Denne artikkelen er en presentasjon og en tekstanalyse av to nyere skandinaviske barnebibler, den norske skuespilleren og forfatteren Svein Tindbergs Bibelfortellinger for barn fra 2017 og den danske forfatteren Ida Jessens Bibelhistorier fra 2016. Den vekt-
legger tekstens innskrevne leserinstans slik denne kommer til uttrykk i fortellingens plot og karakterer, hos Tindberg også i relasjonen mellom synlig forteller og adressat. Analysen søker særlig å vise hvordan bruken av synsvinkel og perspektiv som fortellertekniske grep kan ivareta en moderne barneleser forstått som et kompetent, selvstendig reflekterende individ. Religiøs erkjennelse er noe den innskrevne leseren tilbys i form av erfaring via de litterære karakterene, ikke i form av undervisning via en forteller.

Nøkkelord: nyere skandinaviske barnebibler, barnebibelens implisitte leser, narrative strategier i barnebibler, perspektiv og synsvinkel i barnebibler, den kompetente barneleseren

Abstract

This article is an introduction to and a textual analysis of two recent Scandinavian Children’s Bibles, Bibelfortellinger for barn (Children’s Bible Stories) by the Norwegian actor and writer Svein Tindberg (2017), and Bibelhistorier (Bible Stories) by the Danish author Ida Jessen (2016). It pays especial attention to the inscribed reader appearing in the narrative through its plot and characters, and also – when it comes to Tindberg – through the relation between a narrator and an addressee, both of them visually present in the text. My principal intention is to demonstrate how the special use of perspective and point of view as narrative strategies in each of both fictions may correspond to a modern child reader who is expected to be a competent and independently reflecting individual. Religious understanding is offered the inscribed reader in the shape of experience via the literary characters, not by means of a narrator’s education.

Keywords: recent Scandinavian Children’s Bibles, narrative strategies in Children’s Bibles, the implied reader in Children’s Bibles, perspective and point of view in Children’s Bibles, the competent Child reader

Seksjon
Forskning