Kirkens undervisningstjeneste – tid for å tenke helhet

  • Kristine Aksøy Kateket og leder av seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet.

Sammendrag

Med trosopplæringsreformen har antall undervisningsstillinger i Den norske kirke blitt mangedoblet, og undervisningstjenesten har blitt mer mangfoldig. Trosopplærings-
stillingene har fokusert på kirkens trosopplæring for aldersgruppen 0–18 år, mens katekettjenesten har et mer helhetlig perspektiv på livslang læring i kirken med en bredere målgruppe, både når det gjelder alder og arenaer. Trosopplæringsreformen har bidratt til at alle landets menigheter har utviklet planer og jobber systematisk med trosopplæring for barn og unge i kirken. En videreutvikling av kirkens undervisningstjeneste må ha en helhetlig tilnærming og se læringsdimensjonen som en integrert del av menighetens virksomhet på alle områder.