Selvmordsforebygging i akutteam ved DPS

Forfattere

  • Per Erik Sørum

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2115

Sammendrag

Bakgrunn: Norske akutteam innen DPS benytter hovedsaklig høyskoleutdannet helsepersonell som hver dag reiser ut og møter potensielt selvmordstruede mennesker. En nasjonal klinisk retningslinje skal bidra til selvmordsforebygging og til at helsepersonell skal bli mer kompetente i håndtering av selvmordsrisiko. Hensikt: Å utvikle kunnskap om hvordan de nasjonale retningslinjene har påvirket praksis i tre DPS akutteam. Metode: Tre strukturerte kvalitative fokusgruppeintervjuer av tre ulike team ble utført for å generere data. Disse ble transkribert og analysert med systematisk tekstkondensering som er basert på fenomenologisk filosofi. Resultater: Alle teamene kartla pasienters selvmordsrisiko i tråd med retningslinjene. Det var store variasjoner mellom teamene i forhold til grad av opplæring, dokumentasjon, ledelsesforankring, veiledning fra leger og psykologer, samt sikring i forhold til at kompetansekravet til vurdering av selvmordsrisiko var vurdert og ivaretatt. Konklusjon: De nasjonale retningslinjene var implementert i ulik grad i de tre teamene. Dette kan bero på ulik grad av ledelsesforankring, men også en manglende nasjonal definisjon på hvilken reell kompetanse høyskoleutdannet helsepersonell må ha for å vurdere selvmordsrisiko.

 

Background: Norwegian crisisresolution home teams consists of mainly college educated staff that treats potentially suicidal people. A national clinical guideline targets suicide prevention and for health professionals to become more competent in dealing with suicide risk. Purpose: To develop knowledge of how the guidelines have affected such a practice in three teams. Method: Three structured focus group interviews with three different teams were conducted to generate data. These were transcribed and analyzed using systematic text condensation which is based on phenomenological philosophy. Results: The teams screened all patients for suicide. There were large variations between teams in terms of degree of training, documentation, management support, guidance from doctors and psychologists, as well as securing that competence requirements for assessment of suicide risk was assessed and addressed. Conclusion: The national guidelines were implemented to varying degrees between the teams. This may be due to different levels of management support and lack of a national definition of what kind of competence college educated health professionals need in order to assess suicide risk.

Referanser

Burns, T. (2004). Community mental health teams. A guide to current practices. New York: Oxford University Press.

Cavanagh, J.T.O., Carson, A., Sharpe, M., & Lawrie, S. (2003). Psychological autopsy studies of suicide: a systematic review. Psychological Medicine; 33 1. : 395–405.

Giorgi, A. (2009). The descriptive phenomenlogical method in psychology: A modified Husserlian approach. Pittsburg, PA: Duquesne University Press.

Hasselberg, N., Gråwe, R.W, Johnson, S., & Ruud, T. (2011). Treatment and outcomes of crisis resolution teams: a prospective multicentre study. BMC Psychiatry; 11: 183.

http://dx.doi.org/10.1186/1471-244X-11-183

PMid:22108030 PMCid:PMC3258194

Herrestad, H. & Larsen, K. (2012). Kartlegging, observasjon og vurdering av selvmordsrisiko. RVTSØst. Lest 13.01.12. (http://ost.rvts.no/Images/assets/dokuments/ost/vurdering%20av%20selvmordsrisiko% 20jan2012.pdf)

Johnson S., Needle, J., Bindman, J.P., & Thornicraft, G. (2008). Crisis Resolution and Home Treatment in Mental Health. Cambridge: Cambridge University Press.

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511543906

Karlsson, B., Borg, M., Eklund, M., & Hesook, K.I. (2011b). Profiles of and practices in crisis resolution and home treatment teams in Norway: a longitudinal survey study. International Journal of Mental Health Systems; 5:19. Lest 09.03.12: http://www.-ijmhs.com/content/5/1/19

Karlsson, B., Borg, M., & Sjølie, H. (2011a). En kartleggingsstudie: Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre. Sykepleien forskning; 1 (6): 62–68.

Kitzinger, J. (1985). Qualitative Research: Introducing focus groups. BMJ; 311:299.

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299

Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Muusman & Agenda. (2008) Kartlegging av de Distriktspsykiatriske sentrene i Norge 2008 RAPPORT. AGENDA Utredning & Utvikling

AS. Lest 28.10.11. (http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00080/Kartlegging_av_de_Di_80869a.pdf)

Ness, E. (2009). Opplæringsstrategi for å understøtte de nasjonale retningslinjene for selvmordsforebygging. Suicidologi; 14 (1): 8.

Ploeg, J., Davies, B., Edwards, N., Gifford, W., & Miller, P.E. (2007). Factors Influencing Best-Practice Guideline Implementation: Lessons Learned from Administrators, Nursing Staff, and Project Leaders. Worldviews on Evidence-Based Nursing; 4 (4): 210–219.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6787.2007.00106.x

PMid:18076464

Ruud, T., Gråwe, R.W., & Hatling, T. (2006).

Wibeck, W. (2010). Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur AB.

Nedlastinger

Publisert

2015-05-28