Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • - Vær vennlig å sjekke at forfatternavn ikke er oppgitt i properties: "File" - "Properties" - "Summary" - Fjern "author", "company" og andre opplysninger som gjør forfatter identifiserbar.
  • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, at instruksen for å sikre anonym fagfellevurdering er fulgt.

Forfatterinstruks

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og er et dobbelt blindt fagfellevurdert tidsskrift. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging. Suicidologi ønsker artikler på nordiske språk eller engelsk velkommen fra bredden av alle disipliner innen selvmordsforskning og -forebygging.

Manustyper
Suicidologi publiserer hovedsakelig følgende typer artikler:

  • Standardartikler basert på empiriske studier, case-studier og teoretiske analyser. Antall ord i en standardartikkel bør ikke overskride 3600 ord inkludert referanser.
  • Litteraturoversikter basert på systematiske søk og presentasjon av litteraturen innen et gitt emne. Antall ord i en litteraturoversikt bør ikke overskride 4500 ord inkludert referanser.
  • Kronikker. Tidsskriftet ønsker velkommen kronikker som dekker aktuelle temaer av interesse for tidsskriftets lesere. Kronikkene bør ikke overskride 900 ord inkludert referanser.
  • Personlige erfaringer/opplevelser/refleksjoner. Vi ønsker velkommen artikler som beskriver personlige erfaringer med selvmordsproblematikken i vid forstand. Slike artikler bør ikke overskride 1200 ord.
  • Bokanmeldelser. Vi imøteser relevante bokanmeldelser innenfor rammen av 1200 ord.
  • Leserinnlegg ønskes velkommen og bør ikke overskride 450 ord inkludert referanser.

Innsending av manus
Manus sendes inn som et vedlegg til e-post til redaktøren for Suicidologi, til adressen suicidologi@medisin.uio.no. Manus må ledsages av et følgebrev med informasjon om hensikten med artikkelen, og informasjon om at alle som er oppført som forfattere har samtykket i innsendelsen. Følgebrevet må også inneholde komplett kontaktinformasjon for forfatteren som er kontaktperson: fullt navn, tittel og arbeidssted, telefonnummer og e-postadresse. Spørsmål vedrørende tidsskriftet eller manuskripter skal rettes til redaksjonssekretær Hanne Holmesland på hanne.holmesland@medisin.uio.no eller på telefon (+47) 22 92 38 41. Innsending er gratis. Det er ingen publiseringsavgift.

Manuskriptets format
Manuskripter skrives i Word med skrifttype Times New Roman og fontstørrelse 12, dobbel linjeavstand og brede marger. Tidsskriftet krever en signert bekreftelse fra alle forfattere om at de individuelt har lest, bidratt til og godkjent endelig versjon av innsendt manus, i overensstemmelse med internasjonale normer til medforfatterskap. Forfattere er ansvarlige for selv å skaffe godkjenning til å republisere opphavsrettslig materiale fra andre kilder. Forfattere må kort redegjøre for eventuelle interessekonflikt og alle former for økonomisk støtte i et eget avsnitt i manuskriptet.

Faglig vurdering av innsendte manus
Alle manuskripter (bortsett fra ledere, brev til redaktøren og bokanmeldelser, men inkludert inviterte manuskripter) som vurderes som relevante for tidsskriftet vil bli sendt til en ekstern fagfellevurdering, før en redaksjonell beslutning om publisering blir tatt.

Suicidologi benytter en dobbelt blind fagfellevurdering; fagfeller er anonyme for forfattere og hverandre, og forfatterne er anonyme overfor fagfellene. Forfatterne vil bli informert om utfallet av den faglige vurderingen så snart den er gjennomført.

Organisering av manuskriptet
Velg en kort og konsis tittel. Introduksjonsdelen skal kort orientere leseren om emnet. Bruk unummererte, informative underoverskrifter på egne linjer gjennom manuskriptet for å øke lesevennligheten. For empiriske studier som involverer mennesker, må det klargjøres i metodedelen at informert samtykke ble innhentet fra dem som deltok i studien, og at studien har blitt godkjent av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Metode, materialer og resultater må beskrives i egne avsnitt. De viktigste resultatene bør diskuteres i et eget avsnitt, og konsekvenser for videre forskning, praksis og/eller forebygging bør fremheves.

Tabeller og figurer skal nummereres og settes inn på slutten av manuskriptet (etter referanselisten) og skal altså ikke være satt inn i selve manuskriptteksten. Hver tabell og figur må være selvforklarende, noe som oppnås ved bruk av korte informative titler og tydelige tabellforklaringer.

Manuskriptet kan ha opptil 3 illustrasjoner utenom tabeller, figurer og grafer. Illustrasjoner, tabeller og figurer kan være i farger. Illustrasjoner må leveres som separate elektroniske filer med høy oppløsning. Fotnoter tillates ikke i manuskriptteksten, men aksepteres i tabeller og figurer.

Gi en kort (opptil 40 ord) presentasjon av hver forfatter med bilde. Se tidligere utgaver for stil og uttrykk. Fotofiler må ha høy oppløsning.

Referanser
Litteraturreferanser skal formatteres i overensstemmelse med APA 5. utgave (2001), med følgende unntak: Hvis referansen inneholder mer enn to forfattere, skal bare den første nevnes (Mehlum et al., 2009). Alle referansene skal listes alfabetisk i slutten av artikkelen. Titler på tidsskrift må forkortes i henhold til Index Medicus: http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng Vennligst sjekk at alle referanser i listen virkelig har blitt sitert i teksten.

Abstract
Manuskriptene skal oppsummeres i et sammendrag på maks 200 ord, i både norsk og engelsk utgave. Unngå forkortelser og referanser til teksten. Tre til fem nøkkelord skal følge manuskriptet (på engelsk og norsk).

Korrektur
Satskorrektur vil bli sendt til den forfatteren som er kontaktperson. Vedkommende er ansvarlig for å sjekke satskorrekturen og svare innen 48 timer hvis ikke annet er avtalt.

Gratiseksemplarer
Forfatter som er kontaktperson vil motta 2 gratiseksemplarer. Eksemplarer utover dette kan bestilles separat og kostnadsfritt. Større antall (>20) må dog bestilles i forkant og vil bli tilsendt mot et gebyr.

Eksempel på referanseliste med henvisninger til bøker, artikler, bokkapittel og offentlige publikasjoner:

Mehlum, L. (red). (1999). Tilbake til livet. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Miller, A.L., & Hartstein, J. (2002). Fremskritt i dialektisk atferdsterapi for suicidal ungdom. Suicidologi, 7(3), 7-10.

Retterstøl, N., Ekeberg, Ø., & Mehlum, L. (2002). Selvmord: et personlig og samfunnsmessig problem. Oslo: Gyldendal akademisk.

Silverman, M. (1996). Approaches to suicide prevention: a focus on models. I Ramsay, R. F., & Tanney, B. L. (eds.). Global trends in suicide prevention: toward the development of national strategies for suicide prevention. Mumbai, Tana Institute of Social Sciences. Rønneberg, U., & Walby F.A. (2008) Selvmord hos pasienter behandlet i psykisk helsevern. Tidsskrift for Den norske legeforening, 128, 180-3.

Sosial- og helsedirektoratet. (2008). Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. ( IS-1511/2008). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

Statens helsetilsyn. (2004). Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. (IK-2743/2001). Oslo: Statens helsetilsyn.

Statistisk sentralbyrå. (2008). Dødsårsaker 2006: tabell 9: selvmord etter dødsmåte. 1976-2006. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Lest 21. oktober 2008. http://www.ssb.no/dodsarsak/tab-2008-06-27-09.html

Ystgaard M., Reinholdt N. P., Husby, J., & Mehlum L. (2003). Villet egenskade blant ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening, 123(16), 2241-5.

Se også litteraturliste og veiledning om APA Style ved Høgskolen i Oslo og Akershus: http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen/Litteraturliste-oppsett - med bl.a. norske eksempler.

Erklæring om personvern

Navn og epostadresser som blir sendt inn til dette tidsskriftet vil kun bli brukt til de formålene som er oppgitt for tidsskriftet, og vil hverken gjøres tilgjengelig for andre formål eller utenforstående parter.