Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Forfattere

  • Kristin Østlie
  • Nils Petter Reinholdt
  • Johan Lindmark

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2117

Sammendrag

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ble publisert i 2008, og i tiden etterpå har det vært mye oppmerksomhet knyttet til implementering av disse i helseforetakene. RVTS Øst og Sør har gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet fått i oppgave å bistå sykehusene i dette arbeidet. Gjennom vårt arbeid ute i foretakene/sykehusene har det blitt fremhevet et behov for operasjonalisering av retningslinjene med tanke på en bedre tilpasning til målgruppen barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Med bakgrunn i dette tok RVTS Øst initiativ til etablering av et faglig nettverk der alle foretakene/ sykehusene ble invitert til å delta. Deltakerne har til sammen bred og solid kompetanse forskningsmessig og klinisk, og har gjennom sin forankring representert både døgnbehandling og det polikliniske perspektiv. Nettverket har møttes tre ganger i løpet av 2011 i tillegg til at deler av arbeidet har foregått lokalt, og i undergrupper. Sentrale tema i arbeidet har vært: alderstilpasning, nettverk, kartlegging, vurdering og dokumentasjon. Fra RVTS og arbeidsgruppen foreslås det at man ved de enkelte helseforetak anvender dette dokumentet som grunnlag for egne prosedyrer/retningslinjer. Dokumentet har til hensikt å øke kvaliteten i det selvmordsforebyggende arbeidet for barn og ungdom i spesialisthelsetjenesten. Norwegian guidelines for Suicide prevention in psychiatric health care were published in 2008, since then there has been much focus on the implementation process of these in the Norwegian hospitals. RTVS (Regional centre for Trauma and Sucide Prevention) East and South have via directive letters from the Directorate of Health been given the task of assisting the hospitals in this work. Through our work in the health care hospitals there has been voiced a need for systematization of the rules regarding a better application for the target groups children and adolescents in the specialist health service. With this background RTVS initiated the establishing a professional network in which all hospitals were invited to participate. The participants jointly have a broad and solid competence as to research and clinical practice and have through their joint effort represented hospitalized as well as out patient perspectives. The network has met three times during 2011, and in addition parts of the work has been done locally and in subgroups. Main themes of the work have been: age related adaption, network, mapping, evaluation and documentation. RTVS and the working group suggest that the hospitals individually use this document as a foundation for their own procedures/guidelines. The document intends to enhance the quality Suicide prevention efforts for children and adolescents in the special health service.

Nedlastinger

Publisert

2015-05-28