"Reindrift på helsa løs". Arbeidsrelatert stress i reindriftnæringen i lys av Mark Williams' modell "Cry of Pain"

Forfattere

  • Anne Silviken

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2125

Sammendrag

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men den er et viktig symbol på og bærer av samisk kultur. Det er flere forhold ved reindrifta som kan forårsake arbeidsrelatert stress. Næringen er preget av hardt arbeid av fysisk og psykisk karakter, og man arbeider under utfordrende klimatiske forhold. I nyere tid ser man tilleggsbelastninger som følge av interne og eksterne konflikter slik som tilgang til beiteområder, dårlige beiteforhold, sammenblanding av flokker, utbygging på beiteområder samt rovdyrsproblematikk. Tidligere forskning har vist at samer med tilknytning til reindrift har vært beskyttet mot selvmord, mens nyere studier viser økt forekomst av selvmordstanker og - planer blant svenske reindriftssamer. I artikkelen vil utvikling av suicidalitet som følge av arbeidsrelatert stress i reindrifta bli belyst ved Mark Williams’ modell “Cry of pain”. Reindeer herding is small business on a national scale, but it is an important symbol and bearer of Sámi culture. There are several aspects of reindeer herding that can cause work-related stress. Reindeer herding management is characterized by hard work of physical and mental character, and they work under challenging climatic conditions. In recent times we see additional strains due to internal and external conflicts, such as access to grazing land, poor grazing conditions, mixing of herds, development of grazing lands, and predator problems. Previous research has indicated that the reindeer herding Sami have been protected against suicide, while recent studies show an increased incidence of suicidal thoughts and plans among Swedish reindeer herding Sami. In the article, the development of suicidality as a result of work-related stress in reindeer herding management will be examined by Mark Williams’ model "Cry of Pain".

Referanser

Ahlm, K., Hassler, P., & Eriksson, A. (2010).

Unnatural deaths in reindeer-herding Sami families in Sweden, 1961–2001. International Journal of Circumpolar Health, 69 (2), 129–137.

Chandler, M. J., & Lalonde, C. (1998). Cultural continuity as a hedge against suicide in Canada's First Nations. Transcultural Psychiatry, 35, 191–219.

http://dx.doi.org/10.1177/136346159803500202

Chandler, M. J., Lalonde, C. E., Sokol, B. W., & Hallett, D. (2003). Personal persistence, identity development, and suicide: a study of Native and Non-native North American adolescents. Monogr Soc.Res.Child Dev. 68 (2), vii–130.

Daerga, L., Edin-Liljegren, A., & Sjölander, P. (2008). Quality of life in relation to physical, psychosocial and socioeconomic conditions among reindeer-herding Sami. International Journal of Circumpolar Health, 67(1), 8–26.

http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v67i1.18223

Hassler, S., Sjölander, P., Johansson, R., Grönberg, H., & Damber, L. (2004). Fatal accidents and suicide among reindeer-herding Sami in Sweden. International Journal of Circumpolar Health, 63(Suppl. 2), 384–388.

http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v63i0.17941

Hassler, S., Johansson, R., Sjölander, P., Grönberg, H., & Damber, L. (2005). Causes of death in the Sami population of Sweden, 1961–2000. International Journal of Epidemiology, 34, 623–629.

http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyi027

Kaiser, N., Sjölander P., Edin Liljegren A., Jacobsson L., & Salander Renberg E. (2010). Depression and anxiety in the reindeer-herding Sami population of Sweden. International Journal of Circumpolar Health, 69 (4), 383–393.

http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v69i4.17674

Kaiser, N. (2011). Mental health problems among the Swedish reindeer-herding Sami population– in perspective of intersectionality, organizational culture and acculturation. Doktorgradsavhandling, Umeå Universitet.

Karlstad, S. (red.), Falkenborg, K., Riseth, J. Å., & Krogh, U. (2002). Kvinner i reindrifta. Samarbeidsrapport NIBR/Norut Samfunn. Oslo.

Kvernmo, S., & Heyerdahl, S. (2004). Ethnic identity and acculturation attitudes among indigenous Norwegian Sami and ethnocultural

Kven adolescents. Journal of Adolescent Research, 19(5), 512–532.

Silviken, A., Haldorsen, T., & Kvernmo, S. (2006). Suicide among indigenous Sami in Arctic

Norway, 1970–1998. European Journal of Epidemiology, 21, 707–713.

Sjölander, P., Daerga, L., Edin-Liljegren, A., & Jacobsson, L. (2008). Musculoskeletal symptoms and perceived work strain among reindeerherders in Sweden. Occupational Medicine-Oxford, 58(8), 572–579.

http://dx.doi.org/10.1093/occmed/kqn153

Williams, M. (2001). Suicide and attempted suicide: Understanding the cry of pain. London: Penguin. Åhrén, C. (2009). Är jag en riktig same? En etnologisk studie av unga samers identitetsarbete. Umeå Universitet, Umeå.

Nedlastinger

Publisert

2015-05-28