Selvmord i nyhetene og pressens Vær Varsom-plakat

Forfattere

  • Skjalg Fremo
  • Arne Thorvik

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.7622

Sammendrag

Norsk Presseforbund vedtok i 1936 for første gang en Vær Varsom-plakat med etiske regler for norsk presse. En oppfordring om ikke å omtale selvmord, selvmordsforsøk og sinnssykdom – unntatt i helt ekstraordinære tilfeller – nevnes først av alle regler i plakaten. Før Vær Varsom-plakaten ble vedtatt, var selvmord et nokså vanlig tema i nyhetsreportasjen. Vær Varsom-plakaten hadde et svensk forbilde, etter at norske pressefolk deltok på Det nordiske pressemøte i København i 1935. Vær Varsom-plakaten ble revidert i 1956. Punktet om selvmord fikk da følgende ordlyd: «Selvmord og selvmordsforsøk omtales ikke, dersom ikke ganske særegne omstendigheter - f. eks. i samband med alvorlige forbrytelser – gjør det forsvarlig.» Ved en ny revisjon i 1975 ble formuleringen strammet inn: «Selvmord og selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales.» I 1986 kom Pressens faglige utvalg (PFU) med en uttalelse som varslet en ny holdning til omtale av selvmord. I 2006 ble teksten enda en gang forandret, og punktet om selvmord fikk følgende ordlyd, som fortsatt gjelder: «Vær varsom med omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonskrav. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»

In 1936, the Norwegian Press Association adopted for the first time a Code of Ethics for the Norwegian Press. A call not to mention suicide, suicide attempt and insanity - except in extraordinary cases - was mentioned as the first of all of the new codes. Before the Code of Ethics of the Norwegian Press was adopted, suicide was a fairly common topic in news reports. The Code of Ethics used a Swedish model after Norwegian press members attended the Nordic press conference in Copenhagen in 1935. The Code of Ethics was revised in 1956. The paragraph on suicide had the following wording: “Suicide and suicide attempts should not be mentioned, if not very special circumstances – for instance in connection with severe criminal acts – makes it justifiable.” In a new revision in 1975, the wording was narrowed: “Suicide and suicide attempts should not, as a general rule, be mentioned”. In 1986, the Norwegian Press Complaints Commission (Pressens faglige utvalg, PFU) issued a statement that heralded a new approach to reporting on suicide. In 2006, the text was revised once more, and the paragraph on suicide received the following wording, which still applies: “Be cautious about mentioning suicide and suicide attempts. Avoid describing details that are not necessary to meet general information requirements. Avoid describing suicide methods or other conditions that may trigger additional acts of suicide.”

Nedlastinger

Utgave

Seksjon

Artikler