Endring i forekomst av villet egenskade hos ungdom

Forfattere

  • Anita J. Tørmoen
  • Martin Ø. Myhre
  • Fredrik A. Walby
  • Berit Grøholt
  • Ingeborg M. Rossow

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.8535

Sammendrag

Selvskade er vanlig hos ungdommer, og er assosiert med psykiske helseproblemer og negative livshendelser.
Denne artikkelen beskriver resultatene fra en ny studie om endringer i forekomsten av selvskade blant ungdomsskoleelever i Norge og diskuterer implikasjoner av funnene. To kryss-seksjonelle undersøkelser blant ungdommer i ungdomsskolen (8.–10. klasse) ble benyttet for å analysere
endring i forekomsten av selvskade: Ung i Norge-undersøkelsen fra 2002 (N = 5 842) og Ungdata-undersøkelsen fra 2017 og 2018 (N = 29 063). Fra undersøkelsene hentet vi forekomst av selvskade siste år og kjente risikofaktorer for selvskade hos ungdom. Vi analyserte endring i forekomst av selvskade blant ungdomsskoleelever fra 2002 til 2017/2018, og undersøkte i hvilken grad den observerte endringen kunne forklares av samtidig endring i underliggende risikofaktorer. Forekomsten av selvskade siste år økte fra 4,1 % i 2002 til 16,2 % i 2017/2018. Blant risikofaktorene økte forekomsten av depressive symptomer, mens forekomsten av antisosial atferd, eksponering for vold og alkoholberuselse sank. Økningen av depressive symptomer forklarte en liten del av økningen i selvskade, men hadde liten betydning når alle risikofaktorer ble tatt i betraktning. Vi fant at forekomsten av selvskade siste år hos ungdom firedoblet seg i løpet av 15 år. Etablerte risikofaktorer forklarer ikke hele den observerte økningen. Det er behov for mer forskning for å forstå det komplekse samspillet mellom faktorer som kan påvirke forekomsten
av selvskade hos ungdom.

Nedlastinger

Publisert

2021-01-25

Utgave

Seksjon

Artikler