Internettbaserte selvhjelpsverktøy mot depresjon: Utfordringer og strategier ved implementering

Forfattere

  • Egil Haga
  • Hanne Sofie Wernø Nilsson
  • Simen Aurstad Gjernes
  • Ingunn Legard

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.8546

Sammendrag

Internettbaserte selvhjelpsverktøy, basert på kognitiv atferdsterapi (iKAT), har de senere årene blitt introdusert for
å gjøre behandling mot depresjon mer tilgjengelig. Dette er særlig aktuelt for personer med milde til moderate former
for depresjon. Forskningen viser at iKAT er like effektiv som ordinær kognitiv atferdsterapi (KAT) når den gjennomføres
med veiledning av helsepersonell. Effekten av verktøyene er nært knyttet til implementeringskvalitet. Barrierer for implementering i primærhelsetjenesten viser seg blant annet å være utfordringer med å innføre nye rutiner i konkurranse med eksisterende tiltak, ha tid til tilstrekkelig opplæring
av helsepersonell som skal ta verktøyet i bruk for sine pasienter og manglende systematikk i implementeringen.
Helsemyndighetene har gjennom Direktoratet for e-helse initiert etableringen av en felles mestringsportal der slike
selvhjelpsverktøy skal gjøres tilgjengelige for helsepersonell og befolkningen. En slik felles plattform vil styrke implementeringen. I tillegg er det behov for prosjekter der man spesifikt monitorerer og evaluerer implementering av slike verktøy som grunnlag for å utforme en systematisk implementeringsstrategi. Som eksempel på et enkelttiltak foreslår vi at implementeringskvaliteten kan styrkes ved å gi bedre opplæring og oppfølging av veilederne, særlig gjelder dette
innholdet og omfanget av veiledningen med tanke på å styrke etterlevelse og motvirke drop-out.

Nedlastinger

Publisert

2021-01-25