Suicidalitet relatert til SSRI ved behandling av depresjon hos barn og unge – en litteraturstudie

Forfattere

  • Hannah Fagerheim Leines
  • Anne Høye

Sammendrag

I 2004 utga United States Food and Drug Administration (USFDA) en såkalt «Black Box warning» hvor de fremhevet økt risiko
for selvmordstanker og selvmordsforsøk som en bivirkning av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Det er omdiskutert
om advarselen fortsatt gjelder. Denne artikkelen er en avgrenset litteraturstudie med hovedformål å belyse sammenheng mellom
SSRI og selvmordsrelatert atferd hos barn og unge, basert på nyere studier. De inkluderte enkeltstudiene gir ikke grunnlag for å gi noe entydig svar på om SSRI gir en økt risiko, men de fleste metaanalysene konkluderer likevel med at behandling av barn og unge med SSRI sannsynligvis gir en noe høyere risiko for selvmordsrelatert atferd, selv om metodesvakheter understrekes. Risikoen er sannsynligvis høyest blant de yngste. Genetiske
faktorer knyttet til aktivering spiller muligens en rolle for både behandlingseffekter og for suicidrelatert atferd, men dette er usikkert. Bruken av SSRI-preparater blant barn og unge ser ut til å være økende, og mer forskning p virkningsmekanismer og effekt av antidepressiva blant barn og unge framheves som særlig nødvendig. Behandlingseffekten av SSRI ser i tillegg ut til å være mindre blant barn og unge, noe som kan medføre en ugunstig balanse mellom virkninger og bivirkninger hos unge pasienter.

Nedlastinger

Publisert

2021-06-30

Utgave

Seksjon

Artikler