Primitive Tider

Primitive Tider er et norsk vitenskapelig tidskrift på nivå 1 som utgir artikler om arkeologiske og kulturminnefaglige tema. Tidsskriftet gis ut én gang i året og publiserer hovedsaklig tekster på norsk, svensk og dansk, men aksepterer også engelske bidrag.


HOVEDTEMA Primitive tider 21 (2019): Bevegelse

I de senere år har betydningen av forflytning og bevegelse blitt et så stort tema i flere samfunnsfag at vi har fått begrepet «mobility turn». Tematikken er delvis inspirert av spørsmål knyttet til dagens migrasjoner. I arkeologien kombineres tendensen med en videreutvikling av metoder som gir oss bedre innsikt i fortidige menneskers konkrete bevegelser og forflytninger. «Bevegelse» har dermed fått ny aktualitet innenfor arkeologi.

Ulike typer migrasjoner er en viktig og tilbakevendende del av både hverdagen og den historiske utviklingen på større skala i alle deler av verden og til alle tider, enten forflytningene er frivillige eller påtvunget av ytre forhold. På det rent praktiske plan innebærer nesten alle dagligdagse gjøremål bevegelse, av mennesker og dyr i rom og landskap. Innenfor arkeologi har dette ofte blitt studert gjennom distribusjonsmønstre og ulike gjenstandsmaterialers varierende kontekst. “Bevegelse” omfatter imidlertid ikke bare migrasjon og forflytning, men mange aspekter av den menneskelige tilstand. Konseptet kan belyse hvordan mennesker former sin livsverden, såvel som hvordan dagens lovlige eller ulovlige distribusjon av gjenstander skaper eller ødelegger kulturarv.

Neste utgave av Primitive tider vil ha «Bevegelse» som hovedtema. Vi inviterer med dette alle interesserte forfattere til å sende inn artikler som omhandler ulike aspekter ved temaet.

Vi tar også imot artikkelbidrag om andre temaer, samt debattinnlegg og kortere rapporter om feltarbeid (de sistnevnte gjennomgår en redaksjonell vurdering, men blir ikke fagfellevurdert).

Frist for innsending av manus er 15. mars 2019.


Nr 20 (2018)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Metall i bunn og grunn. Metallutvinning i Oslo, ca 1150-1250 e. Kr. PDF
Astrid Kristoffersen 7-23
Mot en ny fase for jernvinna i Møre og Romsdal? Nye perspektiver på organisering og teknologi PDF
Kristoffer Dahle, Jo Sindre P. Eidshaug 25-46
Grave Encounters. Ontological aspects of post-burial interaction in the Late Iron Age of central eastern Sweden PDF
Fredrik Fahlander 51-63
"Krigare" i graven? Praktik, ideal och iscensättning under skandinavisk vikingatid PDF
Kerstin Odebäck 65-78
Den mindre viktige døden. Etterreformatioriske gravminners status PDF
Ann Kathrin Jantsch, Mona Ødegården 81-92
Möten med krigsgravar i konflikternas periferi. Materialitet och bruk av betydelse PDF
Magnus Ljunge, Maria Persson 95-110

Anmeldelser

Bjerck, Hein B., Heidi M. Breivik, Silje E. Fretheim, Ernesto L. Piana, Angélica M. Tivoli, A Francisco J. Zangrando og Birgitte Skar (eds.) 2016: Marine Ventures: Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations, Equinox publishing, Sheffield. PDF
Anikaterini Glykou 115-118
Hansen, Gitte og Per Storemyr (eds.) 2017: Soapstone in the North Quarries; Products and People 7000 BC - AD 1700, UBAS 9, Universitetet i Bergen PDF
Astrid J. Nyland 121-124
Glørstad, Zanette T. og Kjetil Loftsgarden (eds.) 2017: Viking Age Transformations. Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. London/New York. PDF
Sarah Croix 127-129
Lotte Hedeager 2017 Arkeologi kort fortalt. Oslo, Pax Forlag. PDF
Bryan C. Hood 131-133


ISSN: 2535-6194