ÅRETS TEMA (2020): Demokrati og politikk

Primitive tider inviterer til temanummer om demokrati og politikk, i fortid som nåtid. Med regionsreformen og overføring av mer myndighet til fylkeskommunene og Sametinget, står norsk kulturminneforvaltning nå midt i en av de største omorganiseringene på flere tiår. Formålet med reformen er å flytte beslutninger nærmere lokalsamfunnene og de lokale politiske beslutningstakerne. Endringene innebærer dermed en demokratisering i betydningen «mer folkestyre».

Demokratisering av arkeologien er imidlertid ikke en ny tanke, men et tema som har opptatt arkeologer og kulturarvsforskere internasjonalt i en årrekke. I denne sammenhengen handler det mer om maktperspektiv og om hvem som har kontroll over forskning, tolkning og materiale. Det handler om medvirkning, deltakelse og retten til en egen kulturarv, men også om interessekonflikter, politiske dragkamper og hvilken bruk av kulturarven som aksepteres.

Demokrati kan i alle tilfeller ses i sammenheng med et nedenfra-og-opp-perspektiv, der folket og allmenheten tilkjennes en rolle som pådriver i samfunnsprosesser, enten det er snakk om hvordan vi forvalter og fortolker fortiden i dagens samfunn, eller hvordan vi studerer demokratiske og politiske aspekter i fortiden.

Til denne utgaven av Primitive Tider 2020 er vi særlig interessert i bidrag som problematiserer demokrati eller politikk i fortid eller nåtid og ønsker oss artikler som belyser tematikken på ulike skalaer, fra ulike teoretiske perspektiver eller på bakgrunn av ulike metodisk tilnærminger.

Vi tar selvfølgelig også imot bidrag med annen tematikk!

Frist: 16. mars 2020! Send bidrag til kontakt@primitive-tider.com

 

Hovedfokus og spennvidde

Primitive tider et frittstående vitenskaplig tidsskrift drevet på frivillig basis. Tidsskriftet er anerkjent som nivå 1-tidsskrift av Universitetets- og høgskolerådet, og gir poeng etter tellekantsystemet. I tillegg til artikler publiserer Primitive tider bokanmeldelser og andre kortere tekster (kalt ”rapport”) som ikke fagfellevurderes og dermed ikke gir uttelling i publiseringsindikatoren. De gjennomgår likevel en redaksjonell vurdering.

En målsetning for tidsskriftet er at unge og nyutdannede arkeologer med liten skriveerfaring skal kunne få publisere sine tanker og resultater, forhåpentlig uten at skrive- og forskergleden går tapt. Tidsskriftet er også åpent for ferske så vel som etablerte forskere som ønsker å presentere arbeid hvor forskningsprosessen står i fokus, og som bidrar til å vise kunnskap som produksjon.

Primitive tider kommer ut en gang i året og inneholder en blanding av frittstående og tematiske artikler, fagdebatter og bokanmeldelser. Vi oppmuntrer bidragsytere til å skrive på et av de skandinaviske hovedspråkene – norsk, svensk eller dansk, men tar også i mot tekster skrevet på engelsk.

Om fagvurderingsprosessen

Primitive tider er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler. Alle innsendte artikkelbidrag blir først gjenstand for redaksjonell vurdering. De artikler som tas med videre blir sendt ut til to eksterne, anonyme fagfeller. I tillegg til artikler publiserer Primitive tider bokanmeldelser og andre kortere tekster (kalt ”rapport”) som ikke fagfellevurderes og dermed ikke gir uttelling i publiseringsindikatoren. De gjennomgår likevel en redaksjonell vurdering.
 
Alle forfattere vil motta en kort vurdering av artikkelen, med en begrunnelse for hvorfor den enten har blitt antatt uten forbehold, antatt med endringer eller refusert. Fagfelleprosessen er normalt fullført inntil 12 uker etter årets innleveringsfrist.
 
Før redaksjonen velger å trykke arbeidet, må forfatterne bearbeide artikkelen etter de råd og retningslinjer som er gitt. Det er en forutsetning for trykking at forfattere leverer en revidert versjon hvor kommentarer fra fagfelle og redaksjon er godt innarbeidet. Artikler som ikke følger de formelle retningslinjene for referanser og stil vil bli returnert.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til tidsskriftets innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap.

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:

  1. Forfatter beholder opphavsrett til sine verk, og gir Primitive Tider rett til første publisering av et verk.

  2. Forfatter kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. levere den inn til et institusjonelt publiseringsarkiv) så lenge Primitive Tider blir kreditert som første utgiver.

 

Tidsskriftets historie

Primitive tider ble opprettet i 1998, og fikk i sin tid navnet for på den ene siden markere røttene til den arkeologiske forskningshistorien. Navnet er hentet fra arkeologen Haakon Sheteligs bok Primitive tider i Norge fra 1922. På den andre siden ble navnet valgt for å si noe om tidsskriftets rolle i dagens samfunn. Arkeologien oppfattes gjerne som en samfunnsfjern aktivitet, slik at navnet illustrerer, om enn på en ironisk måte, hvor i samfunnsdebatten tidsskriftet er tiltenkt en rolle: Som et rendyrket fagtidsskrift.


I dag er Primitive tider et frittstående vitenskaplig tidsskrift drevet på frivillig basis. Tidsskriftet er anerkjent som nivå 1-tidsskrift av Universitetets- og høgskolerådet, og gir poeng etter tellekantsystemet. Til tross for dette er fortsatt tidsskriftets hovedmål å være et forum hvor studenter og nyutdannede arkeologer med liten skriveerfaring skal kunne få publisere sine tanker og resultater, forhåpentlig uten at skrive- og forskergleden går tapt. Samtidig bidrar dette til at nye forskningsresultater, som tradisjonelt sett havner i en bokhylle på Universitetsbiblioteket, gjøres tilgjengelig for et større publikum. Med en målsetning om å være et forum for det nye og uetablerte er tidsskriftet også åpent for ferske så vel som etablerte forskere som ønsker presentere arbeid hvor forskningsprosessen står i fokus, og som bidrar til å vise kunnskap som produksjon.


Primitive tider kommer ut en gang i året og inneholder en blanding av frittstående og tematiske artikler, fagdebatter og bokanmeldelser. Vi oppmuntrer bidragsytere til å skrive på et av de skandinaviske hovedspråkene – norsk, svensk eller dansk, men tar også i mot tekster skrevet på engelsk.