Arkiv

 • Nr 22 (2020)

  Kjære leser

  Vi nærmer oss slutten av et meget usedvanlig år, der smittevernsregler knyttet til Covid-19 pandemien har ført til at vi alle har følt på kroppen hva innskrenkninger i vår frihet og vårt bevegelsesmønster kan føre til. Demokratiet er under press i mange land, herunder alt fra tidligere opparbeidete rettigheter, som abort, til den frie forskningen. Her i landet har regionreformen og overføring av mer myndighet til fylkeskommunene og Sametinget ført til at flere beslutninger føres nærmere lokalsamfunnene og de lokale politiske beslutningstakerne – en demokratiseringsprosess. Likevel er flere redde for at dette på sikt kan føre til en politisk intervensjon i kunnskapsproduksjonen og svekkelse av den faglige autonomien. Slik sett passer årets temanummer «demokrati og politikk» godt for året 2020.

  Innenfor dette temaet presenterer vi to artikler og en debatt som på hver sine måter vurderer ulike aspekter av kulturmiljøforvaltningen. Det ene bidraget tar for seg utgifter til særskilt granskning av kulturminner, herunder de automatisk fredete. Den andre artikkelen drøfter vern av nyere tids kulturminner gjennom naturmangfoldloven. Årets debatt inneholder fem bidrag som diskuterer den nye regionreformen – en av de største omorganiseringene av norsk kulturminneforvaltning på flere tiår. De debatterer ulike erfaringer, bekymringer og framtidsvisjoner.

  De resterende bidragene, fem artikler, to rapporter og fire bokmeldinger, viser alle, om enn på ulike måter, hva som rører seg innenfor arkeologidiskursen i dag. De første tre artiklene viser hvordan materiell kultur kan brukes til å tolke spor av fortidens samfunn. Disse tar for seg kunnskap produsert av henholdsvis littisk, zooarkeologisk og nytt framkommet bosetningsmateriale, og hvordan det kan belyse nye sider ved det forhistoriske samfunnet. Den neste artikkelen diskuterer kunnskapspotensialet og utfordringer knyttet til metallsøkingsaktiviteter i Norge.  Den siste artikkelen er høyaktuelt for mange arkeologer i hverdagen, nemlig publikumsformidling under pågående utgravninger. De to rapportene redegjør for henholdsvis pollenanalyser som spor etter svedjebruk og forvaltning av middelalderruiner.  

  Vi vil minne om vår podcast «Arkeologi på rappen» som formidler intervjuer av artikkelforfatterne i siste nummer. Søk den opp i din podkast-app eller på soundcloud.com.

  Fristen for innsendelse til neste nummer av Primitive tider er 15. mars 2021.

  God lesing!
  Redaksjonen

 • Nr 21 (2019)

  Kjære leser
  Når du nå sitter med et nytt nummer av Primitive tider i hendene kan du glede deg til spennende og tankevekkende artikler, rapporter, utstillings- og bokanmeldelser. Til årets utgave inviterte vi spesielt til å sende inn artikler som tok for seg temaet «bevegelse». Innenfor arkeologien har bevegelse alltid stått sentralt for forståelsen av mennesker, kulturer og samfunn, men det har i de senere årene blitt ny interesse for bevegelse som et grunnleggende element i menneskers konstruksjon av verden.
  Vi presenterer her tre artikler som på ulikt vis og fra ulike tidsperioder belyser temaet bevegelse. Det ene bidraget tar oss til fjells, der ferdsel og frakt over viddene i jernalder og middelalder står sentralt i diskursen. De to øvrige flytter oss nærmere kysten og bevegelse til sjøs. Den første undersøker båtbruk i steinalderen på bakgrunn av ett funn av en fiskekrok, mens siste bevegelses-bidraget tar utgangspunkt i båtbyggerhåndverk for å diskutere konstruksjon av nordnorske båter i vikingtiden
  De resterende bidragene, fire artikler og én rapport, tar alle, om enn på ulike måter, for seg ytterligere høyaktuelle tema innenfor arkeologifaget. To artikler diskuterer kunnskapspotensialet og utfordringer knyttet til økt metallsøking i Norge, mens den neste artikkelen gir en forskningshistorisk analyse og metodisk frampek om klimaets betydning i arkeologfaget. Den siste artikkelen diskuterer på en interessant måte hvordan morgendagens arkeologer utdannes og hvilken kunnskap de har med seg ut i arbeidslivet, her representert med en diskusjon av omfanget og læringseffekten av feltkurs.
  I tillegg har vi i årets utgave en rapport som redegjør for erfaringer knyttet til tverrfaglig forskning mellom konservering, arkeologi og kjemi i Saving Oseberg-prosjektet. Årets utgave inneholder også flere bokanmeldelser samt en museologisk anmeldelse av den nye utstillingen VÍKINGR på Kultur-historisk museum.
  Vi minner om at fristen for innsendelse til neste nummer av Primitive tider er 15. mars 2020. Husk at du foruten å levere tekst på alle skandinaviske språk, også nå kan levere artikler på engelsk.
  Visste du ikke at Primitive Tider har sin egen podkast, sier du? Sjekk den ut ved å søke «Arkeologi på rappen» på din podkast-app eller på soundcloud.com. Der finner du en serie intervjuer med tidligere artikkelforfattere i PT. Kanskje er det deg neste gang?
  God lesing!
  Redaksjonen