Å ta andres perspektiv

Nytt kjerneelement og nye kompetansemål i fagene KRLE og Religion og etikk

  • Jon Magne Vestøl Professor i religions- og etikkdidaktikk, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Sammendrag: Denne artikkelen drøfter aspekter ved perspektivtaking som kjerneelement og kompetansemål i de nye læreplanene i KRLE og Religion og etikk. Perspektivtaking sees i lys av læreplaner og religionsvitenskapelige og religionsdidaktiske synspunkter, med særlig vekt på forholdet mellom utenfra- og innenfra-perspektiv. Artikkelen trekker også inn empirisk materiale fra en studie av lærebokperspektiv og elevperspektiv. I lys av det empiriske materialet reflekterer artikkelen over mulige innganger til arbeid med perspektivtaking i undervisningen, med særlig vekt på bidrag fra innenfra-kilder.

Nøkkelord: Utenfra-perspektiv, innenfra-perspektiv, kjerneelement, læreplanmål.

Publisert
2020-12-03