Erfaringar med dialektisk åtferdsterapi i Molde

Forfattere

  • Heidi Bjørnerem
  • Egil Jonsbu

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2267

Sammendrag

Det er ei stor utfordring å gi pasientar med kjenslemessig ustabilitet og sjølvdestruktiv åtferd eit godt behandlingstilbod. Dialektisk åtferdsterapi (DBT) er ein poliklinisk behandlingsmodell som har gitt gode resultat. DBT-poliklinikken i Molde er den første i sitt slag i Noreg. Vi ønskjer i dette arbeidet å evaluere våre pasientar i høve til komorbiditet, karakteristika for dei som deltok og dei som fall ut av behandlinga, endringar under behandling, samt å samanlikne pasientar med kort og lang behandlingstid. Pasientane blir evaluert i høve til alder, kjønn, diagnosar og psykometriske variablar. Av 128 pasientar evaluert for DBT, starta 60 opp i programmet. Pasientane vart diagnostisert med MINI og SCID-II, i tillegg til eigenvurderingar og terapeutvurderingar av psykometriske variablar. Det var høg grad av komorbiditet, og dei fleste hadde personlegdomsdiagnosar (80 %). Fråfallprosent var låg (20 %). Dei som fall frå skilte seg lite frå behandlingsgruppa ved oppstart av behandlinga. Behandlingsgruppa viste signifikant positiv endring for håpløyse, depresjon, livskvalitet, psykisk helse, skår for personlegdomsforstyrring og terapeutvurdert funksjons- og symptomskår. Dei med kort behandlingstid var yngre og hadde mindre eteforstyrringar. DBT-poliklinikk i Distrikts-Noreg synest å vere eit hensiktsmessig og godt behandlingstilbod for pasientar med kjenslemessig dysregulering og sjølvdestruktiv åtferd. Offering proper treatment to people with emotional instability and self-destructive behaviour is a challenge. Dialectical Behavior Therapy (DBT) is an outpatient treatment that has proven effective. The DBT-outpatient clinic in Molde is the first of its kind in Norway. In this study we want to evaluate patients according to comorbidity, characteristics of those who attended and those who dropped out of treatment, changes during treatment, and differences by length of treatment. Of 128 patients evaluated for DBT, 60 attended the programme. The patients were diagnosed by MINI and SCID II, in addition to self-evaluations and therapist assessments of psychiatric variables. The degree of comorbidity was high and most of the patients had personality disorders (80%). Dropout was low (20 %). The dropouts showed little difference at the beginning of treatment from those who completed the treatment. The treatment group showed significant positive changes in hopelessness, depression, mental health, quality of life, personality disorder scores and therapist-assessed scores for symptoms and function. The patients who attended for a short time were younger and had lower prevalence of eating disorder The DBT outpatient clinic seems to offer suitable and positive treatment for patients with emotional dysregulation and self-destructive behaviour in rural parts of Norway.

Referanser

American Psychiatric Association (APA). (2001). Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder. Guideline watch.

Practice guideline for the treatment of patients

with borderline personality disorder. Guideline

watch.

Asselt van A.D.I. et al. (2007). Cost of Borderline

Personality Disorder: Societal Cost of illness in

BPD-patients. Eur Psychiatry, 22(6): 54–61.

Aviram R.B. et al. (2006). Borderline Personality

Disorder, Stigma, and Treatment Implications.

Harv Rev Psychiatry, vol 14, no 5: 249–56.

Beck A. et al. (1961). An inventory for measuring

depression. Arch.Gen. Psychiatry. 4(6): 561–71.

Beck A., Steer R. (1988). Beck Hopelessness Scale

manual. San Antonio, TX: Psychological Corporation.

First M.B. et al. (1990). Structured Clinical Interview

for DSM-IV Axis II Personality Disorders,

(SCID-II). Washington, D.C.: American Psychiatric

Press, Inc.

Hanestad B.R. (2004). Psychometric properties of

the WHOQOL-BREF Questionnaire for the Norwegian

general population. J Nurs Meas 12 (2):

–59.

Harned M.S. et al. (2008). Treating Co-Occuring

Axis I Disorders in recurrently Suicidal Women

with Borderline Personality Disorder: A 2-Year

Randomized Trial of Dialectical Behavior Therapy

versus Commonly Treatment by Experts. J Consult

Clin Psychol. vol 76, no 6: 1068–75.

Hawton K. et al. (2006). Deaths from all causes

in a long-term follow-up study of 11583 deliberate

self-harm patients. Psychol Med, 36: 397–405.

Hyler S.E. (1990). Personality Diagnostic Questionnaire-

New York: New York State Psychiatric

Institute.

Karterud S. et al. (1998). S-GAF: Global funksjonsskåring- Splittet versjon. Bakgrunn og skåringsveiledning. Oslo: Klinikk for psykiatri, Ullevål sykehus.

- Splittet versjon. Bakgrunn og skåringsveiledning.

Oslo: Klinikk for psykiatri, Ullevål sykehus.

Koons C.R. et al. (2000). Efficacy of Dialectical

Behavior Therapy in Women Veterans With

Borderline Personality Disorder. Behav Ther. 32:

-90.

Leiknes K.A. et al. (1999). MINI Internasjonalt

Nevropsykiatrisk Intervju, 5.0.0. Norsk utgave.

Oslo: Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet.

Linehan M.M. et al. (1991). Cognitive-behavioral

treatment of chronically parasuicidal borderline

patients. Arch. Gen. Psychiatry, 48: 1060–64.

Linehan, M.M. (1993). Cognitive Behavioral Treatment

of Borderline Personality Disorder. New

York: Guilford Press.

Linehan M.M. et al. (2006). Two-Year Randomized

Controlled Trial and Follow-up of Dialectical Behavior

Therapy vs Therapy by Experts for Suicidal

Behaviors and Borderline Personality Disorder.

Arch Gen Psychiatry, 62: 1–10.

Mehlum, L. (2001). Suicidal behaviour and personality

disorder. Curr Opin Psychiatry, 14: 131–5.

Miller A.L. et al. (2007). Dialectical Behavior Therapy

with Suicidal adolescents. New York: Guilford

Press.

National Institute for Health and Clinical Excellence

(NICE). (2009) Borderline personality disorder:

treatment and management.

Paris J. (2007). Half in Love with Death. Managing

the Chronically Suicidal Patient. London: Routledge.

Pasieczny N., Connor J. (2011). The effectiveness

of dialectical behaviour therapy in routine public

mental health settings: An Australian controlled

trial. Behav Res Ther. 49: 4–10.

Rosenvinge J.H. et al. (2000). The comorbidity of

eating disorders and personality disorders: a

meta-analytic review of studies published between

and 1998. Eat Weigth Disord. 5(2): 52–61.

Sosial- og helsedirektoratet. (2004). Den internasjonale

klassifikasjonen av sykdommer og

beslektede helseproblemer. (ICD-10). Oslo: Sosialog

helsedirektoratet.

Sosial- og helsedirektoratet. (2008). Nasjonale

retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk

helsevern. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

Stoffers J.M. et al (2012). Psychological Therapies

for People with Borderline Personality Disorder.

The Cochrane Library 15 aug.

Turner R.M. (2000). Naturalistic Evaluation of

Dialectical Behavior Therapy - Oriented Treatment

for Borderline Personality Disorder. Cogn Behav

Practice. no 7: 413–19.

Verheul R. (2003). Dialectical Behaviour Therapy

for Women with Borderline Personality Disorder,

-month, Randomised Clinical Trial in The

Netherlands. Br J Psychiatry, 182: 135–40.

WHOQOL - Bref. (1996). Introduction, administration,

scoring and generic version of the assessment.

Field Trial Version. Genèva: WHO.

Zanarini M.C. et al. (2004). Axis I Comorbidity in

Patients With Borderline Personality Disorder:

-Year Follow-Up and Prediction of Time to

Remission. Am J Psychiatry. 161: 2108–14.

Nedlastinger

Publisert

2015-06-10