Nr. 22 (2020)

					Se Nr. 22 (2020)

Kjære leser

Vi nærmer oss slutten av et meget usedvanlig år, der smittevernsregler knyttet til Covid-19 pandemien har ført til at vi alle har følt på kroppen hva innskrenkninger i vår frihet og vårt bevegelsesmønster kan føre til. Demokratiet er under press i mange land, herunder alt fra tidligere opparbeidete rettigheter, som abort, til den frie forskningen. Her i landet har regionreformen og overføring av mer myndighet til fylkeskommunene og Sametinget ført til at flere beslutninger føres nærmere lokalsamfunnene og de lokale politiske beslutningstakerne – en demokratiseringsprosess. Likevel er flere redde for at dette på sikt kan føre til en politisk intervensjon i kunnskapsproduksjonen og svekkelse av den faglige autonomien. Slik sett passer årets temanummer «demokrati og politikk» godt for året 2020.

Innenfor dette temaet presenterer vi to artikler og en debatt som på hver sine måter vurderer ulike aspekter av kulturmiljøforvaltningen. Det ene bidraget tar for seg utgifter til særskilt granskning av kulturminner, herunder de automatisk fredete. Den andre artikkelen drøfter vern av nyere tids kulturminner gjennom naturmangfoldloven. Årets debatt inneholder fem bidrag som diskuterer den nye regionreformen – en av de største omorganiseringene av norsk kulturminneforvaltning på flere tiår. De debatterer ulike erfaringer, bekymringer og framtidsvisjoner.

De resterende bidragene, fem artikler, to rapporter og fire bokmeldinger, viser alle, om enn på ulike måter, hva som rører seg innenfor arkeologidiskursen i dag. De første tre artiklene viser hvordan materiell kultur kan brukes til å tolke spor av fortidens samfunn. Disse tar for seg kunnskap produsert av henholdsvis littisk, zooarkeologisk og nytt framkommet bosetningsmateriale, og hvordan det kan belyse nye sider ved det forhistoriske samfunnet. Den neste artikkelen diskuterer kunnskapspotensialet og utfordringer knyttet til metallsøkingsaktiviteter i Norge.  Den siste artikkelen er høyaktuelt for mange arkeologer i hverdagen, nemlig publikumsformidling under pågående utgravninger. De to rapportene redegjør for henholdsvis pollenanalyser som spor etter svedjebruk og forvaltning av middelalderruiner.  

Vi vil minne om vår podcast «Arkeologi på rappen» som formidler intervjuer av artikkelforfatterne i siste nummer. Søk den opp i din podkast-app eller på soundcloud.com.

Fristen for innsendelse til neste nummer av Primitive tider er 15. mars 2021.

God lesing!
Redaksjonen

Publisert: 2020-12-15