Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Tidsskriftet Acta Didactica Norden (ADNO) er et akademisk forum for fagdidaktisk og profesjonsfaglig forsknings- og utviklingsarbeid i de nordiske land. Hovedfokus er på undervisning og læring i og på tvers av ulike fag i grunnskolen og i videregående opplæring. Tidsskriftet publiserer bidrag fra forskning på fagdidaktikk, lærerutdanning og læreres profesjonelle utvikling. Vi utgir artikler på skandinaviske språk og engelsk. Den faglige kvaliteten på bidragene sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). Acta Didactica Norden tar ikke forfatterbetaling.

Acta Didactica Norden publiserer av og til spesialutgaver (temanumre) om aktuelle temaer innenfor tidsskriftets fokusområder. Vi tar løpende i mot forslag til temanumre. Forslaget skal inneholde en begrunnelse for hvorfor temaet er aktuelt, en nærmere redegjørelse for tematikken på inntil 500 ord, en beskrivelse av antatt leserkrets/forfatterkrets, forslag til tidsplan og gjesteredaktør(er). Forslag om temanumre sendes hovedredaktør og vurderes av redaksjonen.

Tidsskriftets historie

Tidsskriftet ble etablert og første gang publisert i 2007 under navnet Acta Didactica Norge (ISSN: 1504-9922). Ved inngangen til 2020, etter flere år med sterk vekst og et utvidet geografisk nedslagsfelt, byttet tidsskriftet navn til Acta Didactica Norden (ISSN: 2535-8219). Samme år ble tidsskriftet indeksert i Scopus.

Om fagvurderingsprosessen

Innsendte manuskripter gjennomgår først en redaksjonell vurdering. Dersom redaksjonen finner at manuskriptet er relevant og egnet for tidsskriftet, sendes det videre til to fagfeller for vurdering. Fagfellevurderingsprosessen er såkalt "double blind", det vil si at fagfellene og forfatter holdes anonyme overfor hverandre. Fagfellene som vurderer manuskriptet, skriver en vurdering som besvarer disse spørsmålene:

 • Hvor relevant og aktuelt er artikkelen? Stemmer artikkelen med fagfeltets sentrale utfordringer? Har den et klart forskningsspørsmål?
 • Hvor original er artikkelen? Gir artikkelen ny viten til fagfeltet? 
 • Hvor gyldig er artikkelen? Er resultatene troverdige; er teori- og metodebruken egnet til formålet?
 • Er det en tilstrekkelig grundig litteraturgjennomgang? Viser artikkelen til faglitteratur som er aktuell, relevant og egnet for formålet? Omfatter gjennomgangen relevante nordiske og internasjonale referanser, og rammer den inn forskningsbidraget?
 • Er artikkelen klar og velstrukturert? 
 • Har artikkelen et godt språk?
 • Er eventuell tabeller og figurer klare og forståelige, og gir følgetekstene (captions) tilstrekkelig med informasjon?
 • Er referansene i henhold til APA-kravene?
 • Bør artikkelen aksepteres, omarbeides, eller avvises?

Etter fagfellevurderingen avgjør redaksjonen om artikkelen skal

 • publiseres som den er
 • publiseres etter mindre endringer (revidert versjon vurderes redaksjonelt)
 • publiseres etter mindre endringer (revidert versjon vurderes redaksjonelt)
 • sendes inn til ny fagfellevurdering etter omfattende omarbeiding (revidert versjon vurderes av fagfeller og redaksjon)
 • avvises

Publiseringsfrekvens

Artiklene i tidsskriftet utgis fortløpende.

Artikler som inngår i spesialutgaver (temanumre) publiseres samlet på en angitt dato. 

Open Access-retningslinjer

ADNO gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til tidsskriftets innhold, ut fra prinsippet om at forskning bør være fritt tilgjengelig for allmennheten, slik at man oppnår økt global utveksling av kunnskap. Det er heller ingen forfatterbetaling i ADNO. Se også Erklæring om copyright.

Samforfatterskap

Når et manuskript har flere forfattere, skal alle forfatterene ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at den enkelte medforfatter kan ta offentlig ansvar for hele innholdet. En eller flere forfattere må dessuten ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer som oppfyller alle de tre kriteriene nedenfor kan være medforfatter av en artikkel:

 • Medforfatteren har bidratt vesentlige til idé og utforming, datainnsamling eller analyse og tolking av data.
 • Medforfatteren har bidratt til utarbeidingen av selve manuskriptet eller til kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
 • Medforfatteren har godkjent artikkelversjonen som skal publiseres.

Kriteriene er basert på Vancoucer-anbefalingene. Førsteforfatter er ansvarlig for å sikre at alle medforfattere oppfyller kriteriene for samforfatterskap. Førsteforfatter skal være korresponderende forfatter.

Redaksjonsrådet

Til støtte for redaksjonens arbeid er det opprettet et bredt sammensatt redaksjonsråd. Redaksjonsrådet har som sitt formål å bidra til å utvikle tidsskriftets omdømme som publiseringskanal for forskning på fagfeltet i Norden. Rådet skal gi redaksjonen råd og overvåke at redaksjonens arbeid framstår som pålitelig og troverdig:

 • Medlemmene av redaksjonsrådet skal stå til rådighet som fagfeller (fagkonsulenter) for redaksjonen, og dessuten finne og foreslå fagkonsulenter utenom rådet.
 • Medlemmer av redaksjonsrådet skal stå til rådighet som diskusjonspartner / rådgiver for områderedaktører på deres fagfelt.
 • Redaksjonsrådet skal spre informasjon om tidsskriftet i sine nettverk og bidra til å utvikle tidsskriftets omdømme som publiseringskanal.
 • Rådet kan i samråd med tidsskriftet initiere eller støtte faglige arrangement og tiltak.
 • Alle substansielle retningslinjer og andre dokument som er førende for tidsskriftets drift skal sendes til høring blant redaksjonsrådets medlemmer.

Publication ethics and malpractice policy

ADNO’s publication ethics and malpractice policy builds on COPE’s international standards for authors (Wager & Kleinert, 2011) and editors (Kleinert & Wager, 2011). Authors who want to publish in the journal must adhere to COPE’s standards for authors. In summary, these say that:

 • The research being reported should have been conducted in an ethical and responsible manner and should comply with all relevant legislation.
 • Researchers should present their results clearly, honestly, and without fabrication, falsification or inappropriate data manipulation.
 • Researchers should strive to describe their methods clearly and unambiguously so that their findings can be confirmed by others.
 • Researchers should adhere to publication requirements that submitted work is original, is not plagiarised, and has not been published elsewhere.
 • Authors should take collective responsibility for submitted and published work.
 • The authorship of research publications should accurately reflect individuals’ contributions to the work and its reporting.
 • Funding sources and relevant conflicts of interest should be disclosed.

Authors have a responsibility to ensure that their publications are honest, clear, accurate, complete and balanced, but journal editors also have responsibilities for ensuring the integrity of the research literature and they are accountable for what they publish. ADNO editors work within the COPE’s international standards for editors (Kleinert & Wager, 2011). In summary, this means that editors make fair and unbiased decisions independent from commercial consideration, they ensure a fair and appropriate peer review process, and action is taken as soon as any suspected or alleged research and publication misconduct come to their knowledge. Any deviation from the COPE’s international standards for authors that comes to the editors’ knowledge will be dealt with accordingly, guided by COPE’s flowcharts (which can be found here).

References
Wager E & Kleinert S (2011). Responsible research publication: international standards for authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 309-16). (ISBN 978-981-4340-97-7).

Kleinert S & Wager E (2011). Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 51 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 317-28). (ISBN 978-981-4340-97-7).