Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier

- En studie av influenseres tekster på Instagram og unges utfordringer i møte med dem

Forfattere

  • Linda Victoria Moland Undrum Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8990

Emneord (Nøkkelord):

kritisk literacy, multimodalitet, multimodal kritisk diskursanalyse, sosiale medier, influensermarkedsføring

Sammendrag

I denne artikkelen presenteres en studie med forskningsspørsmålene: Hvordan anvender influensere verbale og visuelle ressurser i Instagram-tekster? og Hvilke utfordringer oppstår i ungdommers møte med tekstene?

Bakgrunnen for studien er den norske læreplanens beskrivelse av kritisk tilnærming til tekst som et av kjerneområdene for norskfaget. Elevene skal lære å vurdere og reflektere over teksters troverdighet og påvirkningskraft. I sosiale medier eksponeres ungdom for mye reklame, blant annet i form av influensermarkedsføring.

Det første forskningsspørsmålet besvares gjennom en multimodal kritisk diskurs­analyse av tre markedsføringstekster fra norske influensere på Instagram. Det andre forskningsspørsmålet besvares gjennom en spørreundersøkelse, hvor 49 ungdommer på 14 og 15 år blir bedt om å vurdere de tre tekstene.

 Et sentralt funn er at det benyttes en hybrid av personlige og kommersielle diskurser i influensernes tekster. Av ungdommenes svar i spørreundersøkelsen framgår det at denne hybriden gjør det utfordrende å avdekke hva som er hensikten med tekstene og hvem sine interesser tekstene tjener. Studien indikerer at sammenblandingen av dis­kurser er blitt så normalisert at denne hybriden oppfattes som naturlig og uproblematisk.

Tidligere forskning viser at det kan være utfordrende for unge å vurdere digitale og kommersielle tekster kritisk. I denne studien presenteres det noen nye utfordringer som oppstår i takt med det digitale tekstsamfunnets utvikling av nye former for markeds­føring. Studien illustrerer viktigheten av å ha en kritisk tilnærming til tekster som for­bindes med elevenes fritid, i arbeidet med å utvikle kritisk tekstkompetanse i norskfaget.

 

 

Nedlastinger

Publisert

2022-09-06

Hvordan referere

Undrum, L. V. M. (2022). Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier: - En studie av influenseres tekster på Instagram og unges utfordringer i møte med dem. Acta Didactica Norden, 16(2), 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8990