Kritisk tekstkompetanse i norskfaget

Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar

Forfattere

  • Aslaug Veum Universitetet i Sørøst-Norge
  • Gunhild Kvåle Universitetet i Agder
  • Anne Løvland Universitetet i Agder
  • Karianne Skovholt Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8992

Emneord (Nøkkelord):

kritisk literacy, kritisk lesing, multimodalitet, reklame, kommersielle tekstar

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer funn frå ei spørjeundersøking om kritisk lesing og vurdering som omfattar eit utval på 228 norske elevar på åttande trinn (13–14 år). Studien undersøkjer både kva oppfatningar om kritisk lesing elevane formidlar og korleis elevar vurderer og grunngir lesinga si av multimodale kommersielle tekstar. Eit hovudfunn i studien er at forståinga av kritisk lesing som kjeldekritikk er mest utbreidd blant elevane. Ein stor del av elevane har såleis ei rimeleg, men avgrensa oppfatning av kva det vil seie å nærme seg ein tekst på ein kritisk måte. Elevane forbind i mindre grad kritisk lesing med det å nærme seg teksten på ein analytisk måte. Eit anna hovudfunn er at ein del elevar har utfordringar med å vurdere kommersielle og multimodale tekstar som har ei informerande framstillingsform. Svara tyder blant anna på at elevar i for liten grad legg vekt på informasjon som blir formidla visuelt. Studien viser elles at fleire elevar problematiserer den kommersielle intensjonen i tekstane når dei blir oppmoda til å gjere tekstnære tilnærmingar. Funna i studien peikar mot at det kan vere behov for å etablere ei utvida forståing av kva kritisk tekstkompetanse kan vere i norskfaget, og for å utvikle nye og meir tekstnære metodar for korleis elevane kan arbeide med kritisk tilnærming til multimodale kvardagstekstar av ulike slag.

Nedlastinger

Publisert

2022-09-06

Hvordan referere

Veum, A., Kvåle, G., Løvland, A., & Skovholt, K. (2022). Kritisk tekstkompetanse i norskfaget: Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar. Acta Didactica Norden, 16(2), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8992