Kritisk skriving på barnetrinnet

Forfattere

  • Trine Gedde-Dahl OsloMet – Storbyuniversitetet
  • Gro Marie Stavem OsloMet – Storbyuniversitetet
  • Anne Kristine Øgreid OsloMet – Storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.9003

Emneord (Nøkkelord):

kritisk literacy, topos, diskurs, domener for læring, myndiggjøring, posisjonering

Sammendrag

De siste tiårene har flere empiriske studier undersøkt kritisk literacy i en didaktisk kontekst. De fleste av disse studiene er gjort i ungdomsskolen og den videregående skolen der kritisk literacy er undersøkt som lesing, refleksjon og tenkning. I denne studien undersøker vi hva det innebærer å skrive kritisk på barnetrinnet ut fra følgende spørsmål: Hvordan gis elevene mulighet til å utvikle kritisk literacy i to skrivesituasjoner i naturfag på barnetrinnet?

Materialet er hentet fra Normprosjektet (2012–2016) og omfatter to skriveoppgaver og 24 argumenterende elevtekster fra to ulike skoler. Oppgavene ble formulert ulikt ved de to skolene, men de handlet om søppelsortering begge steder. Studien bygger på observasjon av skrivekontekstene kombinert med et analyseverktøy basert på en operasjonalisering av sammenhengen mellom topikk, domene og diskurs i elevtekstene. Hensikten er å undersøke hvordan elevene skriver seg inn i tre ulike diskurser, hver­dagsdiskursen, naturfagsdiskursen og klimadiskursen.

Resultatene viser at elevene forholder seg til de to første, og at klimadiskursen spiller med og noen ganger blir eksplisitt uttrykt i elevtekstene, men denne diskursen realiseres på litt ulike måter ved de to skolene.

I diskusjonen tar vi utgangspunkt i tre perspektiv som knyttes til kritisk literacy: tema, diskurskonflikter og posisjonering og drøfter hvordan skriveoppgavene gir elevene mulighet til myndiggjøring som uttrykk for utvikling av kritisk literacy.

Nedlastinger

Publisert

2022-09-06

Hvordan referere

Gedde-Dahl, T., Stavem, G. M., & Øgreid, A. K. (2022). Kritisk skriving på barnetrinnet. Acta Didactica Norden, 16(2), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9003