Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: en studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte

Forfattere

  • Pål Kvello Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Stine Slaatsveen Barstad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Bernt Rønning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Elin Tronsaune Moen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Ove Østerlie Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7757

Emneord (Nøkkelord):

omvendt undervisning, motivasjon, læringsutbytte, ungdomsskolen, selvbestemmelsesteorien

Sammendrag

Som svar på en rekke forespørsler om empiriske data på effekten av omvendt undervisning, har vi utført en mindre studie som sammenligner elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte mellom omvendt undervisning og tradisjonell undervisning. For å gjøre dette gjennomførte vi en økt med henholdsvis omvendt undervisning og tradisjonell undervisning i to klasser på ungdomsskolen og målte indikatorer for elevenes læringsutbytte og forberedelse til undervisningen. I tillegg intervjuet vi elever fra begge klassene og tolket våre data med bruk av selvbestemmelsesteorien for motivasjon. Resultatene indikerer at en økt med omvendt undervisning i ungdomsskolen kan fremme autonom motivasjon bedre enn tradisjonell undervisning. Imidlertid bidrar ikke metoden nødvendigvis til at flere elever forbereder seg eller oppnår høyere læringsutbytte, skjønt den kan påvirke elever forskjellig. Videre er det indikasjoner på at forberedelser har vesentlig betydning for læringsutbyttet i både omvendt og tradisjonell undervisning. Denne studien bidrar med empiri til en mangelfull litteratur vedrørende effekten av omvendt undervisning i forhold til tradisjonell undervisning.

Nøkkelord: omvendt undervisning, motivasjon, læringsutbytte, ungdomsskolen, selvbestemmelsesteorien

 

Flipped classroom versus traditional teaching of science in lower secondary school: a study of pupils’ motivation, preparation and learning outcome

Abstract
In response to numerous requests for empirical data on the effect of flipped classroom, we performed a minor study comparing pupils’ motivation, preparation and learning outcome between flipped classroom and traditional teaching. To do this, we conducted a session with flipped classroom and traditional teaching, respectively, in two lower secondary school classes and measured indicators of learning outcome and preparation for class. In addition, we interviewed pupils from both classes and interpreted the data using the self-determination theory of motivation. The results indicate that a session with flipped classroom in upper secondary school can promote development of autonomous motivation better than traditional teaching. However, it does not necessarily result in more pupils preparing for class or a higher learning outcome than traditional teaching, albeit it can affect pupils differently. Furthermore, the study indicates that preparation for class has a strong impact on the learning outcomes in both flipped classroom and traditional teaching. This study compensates for the paucity of empirical data in the literature pertaining to the effect of flipped classroom as compared to traditional teaching.

Keywords: flipped classroom, motivation, learning outcome, lower secondary school, self-determination theory

Nedlastinger

Publisert

2020-02-10

Hvordan referere

Kvello, P., Barstad, S. S., Rønning, B., Moen, E. T., & Østerlie, O. (2020). Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: en studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte . Acta Didactica Norden, 14(1), 37 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7757

Utgave

Seksjon

Artikkel