«Dere skal være enige med meg også!» Elevers administrering av gruppesamtaler i en periode med eksplisitt samtaleundervisning i norskfaget

Forfattere

  • Tone Kvistad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7792

Emneord (Nøkkelord):

Muntlige ferdigheter, norskfaget, utforskende samtale, gruppesamtale, samtaleregler

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker jeg hvordan elever på 7. trinn administrerte gruppe­samtaler underveis i et ti uker langt undervisningsforløp med eksplisitt undervisning i samtaleferdigheter. Designet av norsktimene i denne perioden var inspirert av «Talk Lessons» fra Thinking Together-tilnærmingen (Dawes et al., 2004), som blant annet innebærer etablering av samtaleregler for å fremme utforskende gruppesamtale (eng. «exploratory talk»). Jeg analyserer samtaleadministrering i fire smågrupper ved hjelp av den konstant komparative metoden (Corbin & Strauss, 2015). Seks former for sam­taleadministrerende ytringer i materialet blir eksemplifisert og analysert med hensyn til hvilke funksjoner ytringene har i elevenes gruppesamtaler. Funnene indikerer at under­visningen stimulerte elevenes bevissthet om egen og andres samtaledeltakelse, selv om måten samtalene ble administrert på i flere tilfeller virket mekanisk. Dette tyder på at elevene var i ferd med å mestre nye kommunikative redskaper, men at disse enda ikke var fullt approprierte. Et annet funn er at gruppesamtalene var preget av et «enighets­trykk», der elevene ble opptatte av å komme raskt fram til felles svar. Dette enighets­trykket så ut til å være kontraproduktivt med tanke på at samtalereglene skulle stimulere til utforsking. Artikkelen er et bidrag til norskfagets muntlighetsdidaktikk ved at den belyser betydningen av eksplisitt samtaleundervisning. Samtidig leder også funnene til kritisk refleksjon rundt elementer ved undervisningstilnærmingen som ble prøvd ut.

Nøkkelord: muntlige ferdigheter, norskfaget, mellomtrinnet, utforskende samtale, samtaleregler 

 

Nedlastinger

Publisert

2021-04-10

Hvordan referere

Kvistad, T. (2021). «Dere skal være enige med meg også!» Elevers administrering av gruppesamtaler i en periode med eksplisitt samtaleundervisning i norskfaget. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.7792

Utgave

Seksjon

Artikkel