Mestringsorientert klima – veien til høy innsats, indre motivasjon og karakter i kroppsøving

Forfattere

  • Svein Ulstad Nord universitet
  • Vegard Rønning Valstadsve Nord universitet
  • Knut Skjesol Nord universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7826

Emneord (Nøkkelord):

målorienteringsteorien, selvbestemmelsesteorien, innsats, indre motivasjon, kroppsøving

Sammendrag

Denne studien er basert på målorienteringsteorien (Achievement Goal Theory - AGT) og selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory – SDT) som en teoretisk ramme. Hensikten med studien er å se på sammenhengen mellom oppfattet motivasjonsklima og de tre grunnleggende psykologiske behovene for autonomi, kompetanse og sosiale relasjoner i kroppsøving. Videre vil vi se på sammenhengen mellom, tilfredsstillelse eller frustrasjon av behovene og innsats, indre motivasjon og karakter. Undersøkelsen er gjennomført som en spørreundersøkelse på fire videregående skoler i Trøndelag med 231 respondenter. Structural Equation Modeling (SEM) ble brukt til å analysere dataene. Resultatene viser at et mestringsorientert klima hadde en positiv sammenheng med tilfredsstillelse av de tre grunnleggende behovene, og at et prestasjonsorientert klima hadde en positiv sammenheng med frustrasjon av de tre grunnleggende behovene. Resultatene viser også at tilfredsstillelse av de tre grunnleggende behovene hadde en positiv sammenheng med innsats, indre motivasjon og karakterer, mens frustrasjon av behovene hadde en negativ sammenheng med innsats. Analyser viser at et mestringsorientert klima har en indirekte positiv sammenheng med indre motivasjon, innsats og karakterer via tilfredsstillelse av behovene, og at et prestasjonsorientert klima har en indirekte negativ sammenheng med innsats via frustrasjon av behov, og en negativ sammenheng med indre motivasjon via dekking av behov. Å sette mestring og utvikling foran prestasjoner og sosial sammenligning trekkes fram som et viktig element i lærerarbeidet. Det er også viktig å legge til rette for gode relasjoner, at elevene får valgmuligheter i undervisningen og at aktiviteter gir mulighet for mestring. Denne studien tar for seg forskning som forhåpentligvis vil bidra til økt bevissthet rundt motivasjonsklima, grunnleggende behov og innsats, indre motivasjon og karakterer på videregående skoler.

Nøkkelord: målorienteringsteorien, selvbestemmelsesteorien, innsats, indre motivasjon, kroppsøving

A mastery-oriented climate – the way to high effort, intrinsic motivation and performance in physical education

Abstract
This study is based on the Achievement Goal Theory (AGT) and Self-Determination Theory (SDT) as a theoretical framework. The purpose of the study is to look at the relationship between perceived motivational climate and the three basic psychological needs for autonomy, competence and social relationships in PE. Furthermore, we will look at the relationship between, satisfaction or frustration of the needs, and key learning indicators (effort, inner motivation and grade). The survey has been conducted at four high schools in Trøndelag with 231 respondents. SEM analyses were performed in Mplus. The results show that a mastering climate had a positive connection to satisfaction of the three basic needs, and that a performance-oriented climate had a positive connection to the frustration of the three basic needs. The results also show that satisfaction of the three basic needs had a positive connection to intrinsic motivation and grades, while the frustration of the needs had a negative relation to effort. Further, we have indirect effect from mastery climate to effort, intrinsic motivation and performance through need satisfaction, and an indirect effect from performance climate to effort through both need frustration and need satisfaction. Highlighting mastery and development instead of achievement and social comparison is emphasized as an important element in the teaching work. It is also important to facilitate good relationships, and that activities provide the opportunity for coping. This research will hopefully contribute to increased awareness of the motivation climate, basic needs and learning indicators of upper secondary schools in Norway.

Keywords: achievement goal theory, Self-determination theory, effort, intrinsic motivation, physical education.

Nedlastinger

Publisert

2020-03-12

Hvordan referere

Ulstad, S. ., Valstadsve, V. R. ., & Skjesol, K. (2020). Mestringsorientert klima – veien til høy innsats, indre motivasjon og karakter i kroppsøving. Acta Didactica Norden, 14(1), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7826

Utgave

Seksjon

Artikkel