De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering

Forfattere

  • Jorunn Spord Borgen Norges Idrettshøyskole og Høgskulen på Vestlandet
  • Bjørg Oddrun Hallås Høgskulen på Vestlandet
  • Eli Heldaas Seland Høgskulen på Vestlandet
  • Eli Kristin Aadland Høgskulen på Vestlandet
  • Njål Vindenes Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7901

Emneord (Nøkkelord):

praktiske og estetiske fag, konseptualisering, skole, lærerutdanning

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i fagene kroppsøving, kunst- og håndverk, mat og helse og musikk i skole og lærerutdanning. Faggruppen benevnes ofte som praktiske og estetiske fag. Vi undersøker hvordan konseptualisering av faggruppen og fagene foregår historisk, og nøkkelhendelser som kan ha hatt betydning. Vi har søkt i skrevne kilder og benytter tjenesten NB N-gram fra Nasjonalbiblioteket, som gjør det mulig å søke etter forekomst av bestemte ord og ordfrekvenser, til å skaffe et historisk bilde av forekomsten av ulike begreper i styringsdokumenter. Vi har utviklet en tidslinje for å avgrense utdanningspolitiske hendelser som kan ha hatt betydning for hvordan fagene er konseptualisert. Individuelle intervju ga oss kunnskap om eksplisitte og mer implisitte og oversette nøkkelhendelser som kan ha hatt historisk betydning i de praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning. Resultatene viser at ulike konseptualiseringer kan ha sammenheng med stadig pågående diskusjoner angående de praktiske og estetiske fagene som faggruppe og fag, og samspillet dette til enhver tid inngår i. Studien bidrar med forskning som kan bli nyttig for fagutvikling i fremtidig utdanningsfelt. Det er behov for en videre diskusjon om faggruppen og enkeltfagenes egenart, og om operasjonaliseringer av fagene i skole og lærerutdanning.

Nøkkelord: praktiske og estetiske fag, konseptualisering, skole, lærerutdanning

 

The practical and aesthetic subjects in school and teacher education - historical conceptualization

Abstract

The article discusses the conceptualization of practical and aesthetic subjects as knowledge field in school and teacher education. These subjects are physical education, arts and crafts, food and health and music. We investigate historical conceptualization and explicit as well as more implicit key moments that are typically overlooked and that may have been important to the development of the subject group in school and teacher education. We have searched in texts and used the service NB N-gram from the National Library, which makes it possible to search for occurrence of specific words and word frequencies, to obtain a historical picture of the occurrence of different concepts in steering documents. Further, we have developed a timeline to delineate educational policy events that may have influenced how the subjects and subject group are conceptualized. Individual interviews gave us knowledge of important professional and historical key moments for the subjects in school and teacher education. Different conceptualisations may be related to constantly ongoing discussions regarding the practical and aesthetic subjects as a subject group and individual subjects in school and in teacher education, and the interaction this entails. The study contributes with research that can be useful in future education. There is a need for further discussions on the subject group and the individual subjects' distinctive character, and about operationalizations of the subjects in school and teacher education.

Keywords: practical aesthetic school subjects, conceptualization, school, teacher education

Nedlastinger

Publisert

2020-04-22

Hvordan referere

Borgen , J. S., Hallås , B. O. ., Seland , . E. H., Aadland , E. K. ., & Vindenes , N. . (2020). De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering. Acta Didactica Norden, 14(1), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7901

Utgave

Seksjon

Artikkel