Bidrar uteskole i lærerutdanningen til uteskole i første yrkesår?

Forfattere

  • Anne Berit Emstad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Alex Strømme Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Bård Knutsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Dag Atle Lysne Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7914

Emneord (Nøkkelord):

outdoor education, natural science, teacher education, action competences

Sammendrag

Denne studien undersøker om uteskole i lærerutdanningen har betydning for nyutdan-nede læreres bruk av uteskole. Flere studier understreker nødvendigheten av at lærere utvikler ferdigheter, selvtillit og reflekterende praksis for å overkomme barrierer og utfordringer de møter når de skal gjennomføre uteskole. Det er ikke alltid lagt vekt på denne type undervisning i lærerutdanningene, og nyutdannede lærere kan derfor mangle kunnskaper og erfaringer med å planlegge og gjennomføre uteundervisning. Studien omfatter 22 PPU-studenter i naturfag og er en longitudinell aksjonsstudie der vi følger studentene gjennom PPU-studiet og deres første yrkesår. Lærerstudentene fikk først et teoretisk grunnlag om uteskole, ble deretter posisjonert som «elever» i et modellert undervisningsopplegg, og til slutt planla og gjennomførte de uteundervisning med elever. På slutten av deres første yrkesår ble fire av deltakerne intervjuet. Funnene indikerer at de nyutdannede lærerne har potensielle handlingskompetanser til å gjennomføre uteskole. Likevel har de i mindre grad realisert handlingskompetansene i egen undervisning på grunn av rammefaktorer i skolen som ikke fremmer bruk av alternative læringsarenaer. Utfordringer var også knyttet til overføring av handlings-kompetansene til andre kontekster enn den de erfarte i lærerutdanningen. Vi argumen-terer for at modellert undervisning og autentiske opplevelser i lærerutdanningen er viktige for å utvikle studentenes handlingskompetanser og undervisningspraksis.

Nøkkelord: uteskole, naturfag, lærerutdanning, handlingskompetanser

Does outdoor education in teacher education contribute to outdoor education during teachers’ first year as professionals?

Abstract
This study investigates whether outdoor education in teacher education has an impact on the use of outdoor education by new teachers. Several studies emphasize the need for teachers to develop skills, confidence, and reflective practices to overcome barriers and challenges they face in completing outdoor education. Emphasis is not always placed on this type of teaching in teacher education, and newly qualified teachers may therefore lack the knowledge and experience to plan and conduct outdoor education. The study comprises 22 PPU science students (a one-year teacher education for students that already have a degree in physics and/or biology and/or chemistry) and is a longitudinal action study where we follow the students through the PPU education and their first year as professional teachers. The students were first given a theoretical basis on outdoor education, then positioned as "pupils" (students in upper secondary school) in a modeled teaching program, and finally, they planned and conducted outdoor teaching with real school students. At the end of their first year as professional teachers, four of the participants were interviewed. The findings indicate that the newly graduated teachers have potential acting competences to complete outdoor education. Nevertheless, they have to a lesser extent realized the acting competences in their own teaching due to framework factors in the school that do not promote the use of alternative learning arenas. Challenges were also linked to the transfer of the competences to action in contexts other than those experienced in teacher education. We argue that modeled teaching and authentic experiences in teacher education are important for developing students' action competences and teaching practices.

Keywords: outdoor education, natural science, teacher education, action competences

Nedlastinger

Publisert

2020-05-13

Hvordan referere

Emstad, A. B., Strømme, A., Knutsen, B., & Lysne, D. A. (2020). Bidrar uteskole i lærerutdanningen til uteskole i første yrkesår?. Acta Didactica Norden, 14(2), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7914