Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner

Forfattere

  • Magnus Hontvedt Universitetet i Sørøst-Norge
  • Morten Oddvik Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Rakel Rohde Næss Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7916

Emneord (Nøkkelord):

partnerskap, kombinasjonsstillinger, IKT og læring, interaksjonsanalyse, videolekser

Sammendrag

Denne artikkelen rapporterer fra et pågående designeksperiment der et konsept kalt «videolekser» ble introdusert for å få innsikt i lærerstudenters lese- og læringsprosess. Konseptet ble laget i samarbeid mellom underviserne på universitetet og en lærer i kombinasjonsstilling.
Videoleksene innebar at studentene spilte inn korte filmer der de reflekterte over egen lesing før de møtte til undervisning. Prosjektet ble gjennomført i et masteremne (år 4 av 5) ved et norsk universitet. Studien følger til sammen 47 lærerstudenter som tok emnet i løpet av en to-årsperiode. Datamaterialet består av 118 refleksjonsvideoer. Materialet er kodet, og utvalgte utdrag fra filmene presenteres og analyseres med interaksjonsanalyse.
I artikkelen synliggjøres videoleksene som en form for videobasert støtte til lærerstudentenes lese- og læreprosess, med mulighet for å komme i kontakt med studentenes ofte «tause» selvstendige lesing. Studien konkluderer med at bruken av video har potensial til å skape felles fokus, og under bestemte forutsetninger bidra til å skape partnerskap og relevans i lærerutdanningen.

Nøkkelord: partnerskap, kombinasjonsstillinger, IKT og læring, interaksjonsanalyse, videolekser

Video assignments as resources for reading and instruction in teacher education – A study on how collaboration and partnership can be developed around teacher students’ video-recorded reading reflections

Abstract
This study reports from an ongoing design experiment in which a concept called “video assignments” was introduced for accessing teacher students’ reading and learning process. The concept was designed in collaboration between lecturers at the university and a practicing teacher in a combined position.
The video assignments entailed that students recorded short video clips in which they reflected on their reading prior to meeting in class. The project was conducted at a master’s level course (year 4 of 5) at a Norwegian university. There were 47 students who participated in the course over a two-year period, and the data material consists of 118 video reflections. The material was coded, and selected extracts from the videos are presented and analyzed by means of interaction analysis.
In the article, the video assignments are displayed as a form of video-based support to the students’ studying and learning process, with opportunity for accessing the students’ often “silent” individual reading process. This study concludes that the use of video has potential for creating a common focal point, and under certain prerequisites contributing to creating partnership and relevance in teacher education.

Keywords: partnerships, combined positions, ICT and learning, interaction analysis, video assignments

Nedlastinger

Publisert

2020-05-13

Hvordan referere

Hontvedt, M., Oddvik , M., & Næss , R. R. (2020). Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden, 14(2), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7916