Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap? En studie av eksamenstekster

Forfattere

  • Kari Hansen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7925

Emneord (Nøkkelord):

mesterlære, modell-læring, praksislærer, praksisfellesskap, relasjonskompetanse, praksisveiledning i lærerutdanning

Sammendrag

Hensikten med artikkelen er å undersøke hvordan deltakere i en videreutdanning for praksislærere i en videregående skole diskuterer muligheter og utfordringer i praksis-opplæringen i sine eksamenstekster i lys av hovedtrekk fra teori om mesterlære. Som yrkesfaglærerutdanner, tidligere yrkesfaglærer og praksislærer, ønsker jeg å undersøke om og hvordan en praktisk kunnskapstradisjon, hvor modell-læring inngår, og som har sitt utgangspunkt i praksis og praksisfellesskap, preger diskusjonen om utfordringer og muligheter i dagens praksisopplæring (Nielsen & Kvale, 1999a). Artikkelens utgangs-punkt er 10 av 31 gruppebaserte eksamensbesvarelser fra en videreutdanning (7,5 studiepoeng) gjennomført ved én av NTNUs universitetsskoler i vårsemesteret 2016. I artikkelen besvares følgende problemstilling: Hvordan bruker praksislærerne hoved-trekk fra mesterlære i drøftinger av utfordringer og muligheter i praksisveiledning? Tematisk tekstanalyse av eksamensoppgavene (Widén, 2017) identifiserte tre hoved-trekk fra mesterlære i lærernes drøfting av organiseringen av praksisveiledning. Temaene er 1) Modell-læring, 2) Relasjonskompetanse, og 3) Praksisfellesskap. Praksislærernes forståelse knyttes til tre funn: 1) Praksislærerne ønsker å vise frem sin praksis for studentene. 2) Praksislærerens relasjonskompetanse og kommunikative kompetanse er grunnleggende viktig i rollen som modell-lærer. 3) Læring i praksis-fellesskap – studentene lærer av flere praksislærere/mestere.

Nøkkelord: mesterlære, modell-læring, praksislærer, praksisfellesskap, relasjonskompetanse, praksisveiledning i lærerutdanning


Apprenticeship in practice supervision in teacher education: Individual, relational or in community of practice? A study of exam texts

Abstract
The purpose of the article is to investigate how participants in a course offered as further education for practice teachers in an upper secondary school discuss opportunities and challenges in the practice training in light of main features of the theory of apprenticeship. As a vocational teacher educator, former vocational teacher and practice teacher, I want to investigate whether and how a practical knowledge tradition, in which model-learning is included, and which is based on practice and communities of practice, characterizes the discussion of challenges in today's practice training (Nielsen & Kvale, 1999a). The article is based on 10 out of 31 group-based exam papers from a further education course (7.5 credits) completed at one of NTNU's university schools during the spring semester 2016. The article answers the following research question: How do the practice teachers use main features of apprenticeship in discussions of challenges and opportunities in practice supervision? The thematic text analysis of the exam papers (Widén, 2016) identified three main features from apprenticeship in the teachers' discussion of the organization of practice supervision. The themes are 1) Model-learning, 2) Relational competence, and 3) Community of practice. The practice teachers' reflection is linked to three findings: 1) The practice teachers want to showcase their practice to the students. 2) Relational competence and the practice teacher's communicative competence are fundamentally important in the role as a model teacher. 3) Practice in working communities – students learn from several practice teachers/ masters.

Keywords: apprenticeship, model-learning, practice teacher, community of practice, relational competence, practice supervision in teacher education

Nedlastinger

Publisert

2020-05-13

Hvordan referere

Hansen, K. (2020). Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap? En studie av eksamenstekster. Acta Didactica Norden, 14(2), 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7925