«Psykologi var jo ikke så stort på 1600-tallet.» Utforskende lesing av eldre lyrikk i norskfaget på videregående skole

Forfattere

  • Lars August Fodstad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Marita Røilid Vetnes Kvadraturen videregående skole

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8022

Emneord (Nøkkelord):

Litteraturundervisning, litteraturhistorie, utforskende lesing, litterære samtaler, tekst og kontekst

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi utforskende gruppesamtaler med utgangspunkt i eldre lyrikk i norskfaget på Vg2 studiespesialiserende program. Vi undersøker hva som skjer når elever får lese og samtale om tekstene uten først å få innføring i deres litteratur­historiske kontekst. Mer spesifikt spør vi hvilke tolkingsmessige utfordringer elevene møter i diktene, i hvilken grad utfordringene skyldes manglende kontekstuell kunnskap, og hvordan elevene håndterer dem. På et mer overordnet nivå reiser undersøkelsen spørsmål om hva det innebærer å lese tekst i kontekst. Bakgrunnen for studien er på den ene siden faghistorisk, grunnet i en langvarig spenning mellom kulturhistorisk kunnskap og tekstanalytiske ferdigheter i norskfaget, som aktualiseres ytterligere med fag­fornyelsen av 2020. På den andre siden er studien motivert ut fra manglende kunnskap om hvordan litteraturundervisning kan utformes slik at elever gis muligheter til å lese eldre tekster utforskende, men samtidig med forståelse for både tekstens og lesningens historiske kontekst. Materialet består av transkriberte samtaler om én musikklyrisk samtidstekst og tre eldre poetiske tekster i sju grupper à fire elever. I artikkelen blir samtalene om to av disse tekstene analysert, mens de øvrige brukes som bakgrunns­materiale. Analysen blir gjort med særlig blikk for hvilken intertekstuell literacy elevene demonstrerer i møte med de eldre diktene, og mer spesifikt hvordan meningsskapingen skjer i spennet mellom historisk kontekst og samtidskontekst, og mellom tekstens og lesernes horisont. Med utgangspunkt i tekstforståelsen som kommer til uttrykk i sam­talene, er formålet med undersøkelsen å drøfte didaktiske implikasjoner for undervis­ning i eldre tekster og litteraturhistorie. I samtalene driver elevene aktivt, menings­søkende arbeid preget av undring, spørsmål og tolkningshypoteser. Samtidig preges samtalene av at elevene mangler kunnskap om historisk situerte tekstkonvensjoner og litteratursyn.

Nøkkelord: litteraturundervisning, litteraturhistorie, lyrikk, utforskende lesing, litterære samtaler, litterær kompetanse

Nedlastinger

Publisert

2021-07-04

Hvordan referere

Fodstad, L. A., & Vetnes, M. R. (2021). «Psykologi var jo ikke så stort på 1600-tallet.» Utforskende lesing av eldre lyrikk i norskfaget på videregående skole. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.8022

Utgave

Seksjon

Artikkel