Arbeid med skriving i yrkesfaglærerutdanningen

Forfattere

  • Ellen Beate Hellne-Halvorsen OsloMet – storbyuniversitetet
  • Halvor Spetalen OsloMet – storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8026

Emneord (Nøkkelord):

yrkesfaglærerutdanning, skrivekompetanse, generiske og fagspesifikke skriveferdigheter, arbeidslivets behov for skrivekompetanse

Sammendrag

Denne artikkelen er basert på en studie om skriving i yrkesfaglærerutdanningen. Med bruk av en kvantitativ spørreundersøkelse av studenter på bachelorutdanningen og kvalitative intervjuer av et utvalg yrkesfaglærerutdannere, som «mixed methods», gir artikkelen et dobbelt perspektiv på hvordan skriving praktiseres i utdanningen sett fra studenters og yrkesfaglærerutdanneres erfaringer og synspunkter. Studien undersøker hvordan studenter utvikler sin skrivekompetanse og hva slags skrivekompetanse som vektlegges i yrkesfaglærerutdanningen. Begrepet «skrivekompetanse» har i denne studien et dobbelt perspektiv; det ene er relatert til disiplin eller fag- og kontekst-spesifikk skriving, det andre til en generisk, overførbar og kontekstuavhengig skrive-kompetanse. Artikkelen diskuterer behovet for en generisk og overførbar skrive-kompetanse når fagkompetanse skal kommuniseres i et tekstbasert arbeidsliv i raske endringer. Dette aspektet vil stå sentralt når studenter på yrkesfaglærerutdanningen skal, som ferdig utdannete yrkesfaglærere, gi opplæring til framtidens fagarbeidere. Den teoretiske innrammingen av studien er basert på en sosiokulturell tilnærming i tråd med New Literacy Studies, og på teorier som utforsker nye perspektiver på literacy og kontekst. Forskningsspørsmålene er: Hva slags skrivekompetanse vektlegges i yrkes-faglærerutdanningen, og hvordan forbereder skrivearbeidet i yrkesfaglærerutdanningen studentene på deres framtidige yrkesliv som yrkesfaglærere? Resultatene viser at studentene har en liten utvikling av skrivekompetansen sin i løpet av bachelor¬utdanningen. En forklaring er at mye skriving i løpet av utdanningen gir skrivetrening og bidrar til å utvikle skrivekompetansen. En annen er læreres eksplisitte undervisning og veiledning. Men lærere i yrkesfaglærerutdanningen praktiserer dette i ulik grad og med ulike vektlegginger på skrivekompetanse. Det siste kan ha sammenheng med lærernes egen kompetanse og synspunkter på behovet for skrivekompetanse rent generelt, men kan også knyttes til institusjonens prioriteringer. Verdt å nevne er at mange studenter etterlyser mer fokus på skriving og å lære å skrive akademiske tekster. Skrivearbeidet i yrkesfaglærerutdanningen har som primært mål å mediere læring og i mindre grad å utvikle studentenes skrivekompetanse i et framtidsperspektiv som yrkes¬faglærere.

Nøkkelord: yrkesfaglærerutdanning, skrivekompetanse, generiske og fagspesifikke skriveferdigheter, arbeidslivets behov for skrivekompetanse

 

Writing practices in Vocational Teacher Education

Abstract
This article is based on a study on writing practices in Vocational Teacher Education. By using a quantitative survey of bachelor students and qualitative interviews of a sample of teacher educators, as mixed methods, we got a double perspective on how writing is practiced by experiences and utterances from students and teacher educators. The study explores how students develop their writing competences and what kind of writing competences are emphasized in Vocational Teacher Education. The concept “writing competences” in this study has a dualistic or two-sided approach; one is related to professional, discipline and context specific writing, the other to a generic, transferable and context independent writing competence. The article discusses the need of generic and transferable writing skills as an important part of professional communication in a text-based and fast changing labor market. This aspect will be essential when students as full-fledged vocational teachers shall educate pupils to become skilled workers. The theoretical framing of the study is based on a socio-cultural approach in line with New Literacy Studies, and on theories that explore new perspectives on literacy and context. Our research questions are: What kind of writing competences are emphasized in the Vocational Teacher Education, and how do writing practices prepare students to their future work as vocational teachers? The results show that students have little development of writing competences during their bachelor studies. One explanation is that a lot of writing during education also develops their writing competences. Another is teacher educators’ supervision of writing competences. However, teachers supervise in different ways with focus on different factors of writing skills. The latter is probably related to teachers’ own competences and attitudes towards the need of writing competences in general. But it can also be related to institutional policy and priorities towards writing competences. Worth mention, is that students ask for more focus on writing practices and learning to write academic texts. Writing practices has a primary goal to mediate learning in Vocational Teacher Education, and to a lesser extent to develop students’ writing competences in the perspective of a future as vocational teachers.

Keywords: Vocational Teacher Education, writing competences, generic and subject specific writing skills, labor market’s need of writing competences

Nedlastinger

Publisert

2020-06-11

Hvordan referere

Hellne-Halvorsen, E. B., & Spetalen , H. (2020). Arbeid med skriving i yrkesfaglærerutdanningen. Acta Didactica Norden, 14(1), 33 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8026

Utgave

Seksjon

Artikkel