“Is there any sugar in bread?” A qualitative video analysis of student activating learning tasks in Home Economics

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8078

Emneord (Nøkkelord):

Mat og Helse, sosial læring, sosiokulturell læring, læringsaktiviteter, videoanalyse

Sammendrag

The Norwegian Food and Health (FH) school subject aims to develop students' ability to understand the association between diet and health. Research on FH in Norway indicates that the main focus today is on cooking and the development of practical cooking skills, leaving little emphasis on activities related to the more theoretical aspects of the curriculum. To increase students’ knowledge and skills regarding nutrition and health, we aimed to evaluate three newly developed student-activating learning tasks. Three 6th grade FH classes in Southern Norway participated. Audio and video recording of the learning tasks were used to evaluate the activities. Also, data from focus group discussions with FH teachers and students, which were conducted afterwards, was included in the analysis. By emphasising sociocultural learning and using the skills highlighted as essential in social learning and development as basis for the activities, we found the activities valuable in working with FH. The students’ learning process was stimulated while they engaged with the learning tasks by working in groups, by being active in interaction, dialogue, communication and collaboration, and by being given the opportunity to listen and argue. Language was used as a peda­gogical tool and was central in the students’ learning process. Both the students and their teachers valued the active and practical outline of the learning tasks. We propose a stronger emphasis on practical learning tasks in FH, to strengthen the students’ social learning and thus the learning in the subject, by using this as a pedagogical approach in FH classrooms.

Keywords: Food and Health, Home Economics, social learning, sociocultural learning, learning tasks, video analysis

 

«Er det sukker i brød?»: En kvalitativ videoanalyse av elevaktive læringsaktiviteter i Mat og Helse

Sammendrag

Mat og Helse (MH) i skolen har som mål å utvikle elevenes evne til å forstå sammen­hengen mellom kosthold og helse. Forskning på MH i Norge indikerer at hovedfokuset i dag er på matlaging og utvikling av praktiske matlagingsferdigheter, med mindre fokus på aktiviteter som retter seg mot det mer teoretiske innholdet i læreplanen. For å øke elevenes kunnskaper og ferdigheter relatert til ernæring og helse, ønsket vi å evaluere tre nyutviklede elevaktive læringsaktiviteter utviklet spesielt til MH-faget. Tre 6. klasser i Sør-Norge var med på utprøvingen av aktivitetene, og lyd- og videoopptak ble brukt til å evaluere aktivitetene. I tillegg ble data fra fokusgruppeintervjuer med MH-lærere og elever, som ble gjennomført i etterkant, inkludert i analysen. Aktivitetene viste seg å være nyttige i arbeidet med MH, ved å legge vekt på sosiokulturell læring og bruke ferdighetene som er trukket fram som essensielle i sosial læring og utvikling, som grunnlag for aktivitetene. Ved å tilrettelegge for at elevene kan jobbe i grupper og ved å oppfordre til interaksjon og dialog, kommunikasjon og samarbeid, og til å lytte og argumentere, ble deres læringsprosess stimulert i arbeidet med oppgavene. I et sosio­kulturelt perspektiv er det nærliggende å anta at dette virker positivt på elevenes lærings­prosess, siden språket er et sentralt pedagogisk verktøy. Under fokusgruppeintervjuene kom det fram at både elevene og lærerne verdsatte at aktivitetene var elevaktive og praktiske. Basert på dette foreslår vi et større fokus på praktiske læringsaktiviteter i MH for å styrke elevenes sosiale læring, og dermed læring i faget, ved bruke dette som en pedagogisk tilnærming.

Nøkkelord: Mat og Helse, sosial læring, sosiokulturell læring, læringsaktiviteter, videoanalyse

Nedlastinger

Publisert

2021-02-09

Hvordan referere

Beinert, C., Palojoki , P. ., Åbacka, G. K. ., Øverby , N. C. ., & Vik, F. N. . (2021). “Is there any sugar in bread?” A qualitative video analysis of student activating learning tasks in Home Economics. Acta Didactica Norden, 15(1), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8078

Utgave

Seksjon

Artikkel