Profesjonelle læringsfellesskap og læreres undervisningspraksis

Forfattere

  • Mette Marit Forsmo Jenssen Høgskolen i Innlandet
  • Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8144

Emneord (Nøkkelord):

profesjonelle læringsfellesskap, profesjonstilfredshet, læreres under¬visningspraksis, skolekultur

Sammendrag

Overordnet del av læreplanverket (LK20) gir uttrykk for at lærere skal være aktivt del­takende i profesjonelle læringsfellesskap med den hensikt å utvikle et innovativt og faglig lærersamarbeid som bidrar til økt lærerkompetanse og forbedret undervisnings­praksis. Denne studien legger til grunn en retningsbestemt hypotese om at læreres til­hørighet i profesjonelle læringsfellesskap og deres profesjonstilfredshet påvirker deres undervisningspraksis. Studien er en tverrsnittstudie bestående av varians- og regresjons­analyser av lærervurderte variabler fra 20 barneskoler i tidligere Hedmark fylke. Resul­tatene viser at lærere vurderer sin undervisningspraksis som relativt god, uavhengig av styrken de tillegger det profesjonelle læringsfellesskapet. Læreres vurdering av sin profesjonstilfredshet betyr mer enn profesjonelle læringsfellesskap når det gjelder deres vurdering av sin undervisningspraksis. Studien avdekker likevel noen mønstre og sam­menhenger som kan tyde på at profesjonelle læringsfellesskap har betydning, og at studiens hypotese til dels kan bekreftes. Det er sterkere gjensidig forklaringskraft mellom variablene i skoler hvor lærere oppfatter at det er sterke profesjonelle lærings­fellesskap. I disse skolene kan læreres vurdering av profesjonelle læringsfellesskap og egen profesjonstilfredshet sammen i større grad forklare deres vurdering av egen undervisningspraksis, sammenlignet med skoler hvor profesjonelle læringsfellesskap vurderes som svake. Det er vesentlig å forstå utvikling av profesjonelle lærings­fellesskap som noe mer enn å redusere den privatpraktiserende lærers innflytelse. Det handler også i stor grad om å utfordre og endre både kollektive og individuelle verdier, oppfatninger og handlingsmønstre. Skolekulturen har sannsynligvis betydning for hvor­dan man opptrer som enkeltlærer i møte med elevene.

Nedlastinger

Publisert

2022-02-08

Hvordan referere

Jenssen, M. M. F., & Nordahl, T. (2022). Profesjonelle læringsfellesskap og læreres undervisningspraksis. Acta Didactica Norden, 16(1), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8144

Utgave

Seksjon

Artikkel
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}