Hvordan fremme studentaktivitet og engasjement for læring? En designbasert studie av omvendt undervisning og videorefleksjoner i lærerutdanningen

Forfattere

  • Tonje Stenseth Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8313

Emneord (Nøkkelord):

omvendt undervisning, studentsentrerte læringsomgivelser, videorefleksjoner, tematisk analyse

Sammendrag

Denne artikkelen utforsker bruken av et spesifikt pedagogisk læringsdesign, omvendt undervisning, i en campussamling i det femte og siste året i grunnskolelærerutdan­ningen. Hensikten med å ta i bruk omvendt undervisning var å fremme studentsentrerte læringsomgivelser gjennom å «snu» undervisningen; studentene tilegnet seg et utvalgt fagstoff ved hjelp av ulike forberedelser hjemme før de kom til campus hvor de inngikk i aktive læringsfellesskap med medstudenter og faglærer. En etablert utfordring med omvendt undervisning i høyere utdanning har riktignok vært at studentene ikke gjen­nomfører de forberedende aktivitetene før de møter til campussamling. Artikkelen legger derfor særlig vekt på sammensetningen av føraktivitetene, der bruk av video­refleksjoner har vært et integrerende og ansvarliggjørende element i studentenes forberedelser. Gjennom en tematisk analyse av innholdet i videorefleksjonene samt studentenes evalueringer av den omvendte undervisningen viser studien at studentene gjennomgående rapporterer et høyere læringsutbytte, og at de oppfatter seg som bedre forberedt, sammenlignet med tradisjonelle, lærersentrerte forelesninger. Muligheten for å samarbeide og lære av medstudenter blir av deltakerne i studien vurdert som særlige fordeler ved omvendt undervisning. En overordnet implikasjon av disse funnene kan være hvordan omvendt undervisning og videorefleksjoner kan benyttes for å øke studentenes engasjement i eget læringsarbeid. Studien bidrar i tillegg med mer spesifikk kunnskap om hvordan videorefleksjoner kan benyttes med en ansvarliggjørende og integrerende funksjon i føraktivitetene i den omvendte undervisningen.

Nedlastinger

Publisert

2021-12-15

Hvordan referere

Stenseth, T. (2021). Hvordan fremme studentaktivitet og engasjement for læring? En designbasert studie av omvendt undervisning og videorefleksjoner i lærerutdanningen. Acta Didactica Norden, 15(3), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8313