Læreres erfaringer med å fremme tilhørighet og engasjement i flerkulturelle klasser i videregående skole

Forfattere

  • Charlotte Helen H Hancock Universitetet i Stavanger
  • Unni Vere Midthassel University of Stavanger
  • Hildegunn Fandrem University of Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8381

Sammendrag

Formålet med studien var å undersøke hvilke erfaringer lærere hadde med å fremme tilhørighet og engasjement i flerkulturelle klasser i videregående skole. Lærerne som deltok i denne studien, var fra to videregående skoler og hadde lang erfaring fra fler­kulturelle klasser. De deltok i fokusgruppeintervju for å diskutere sine erfaringer. Tema som ble tatt opp i intervjuene var relasjoner i klassen, akademisk og sosial læring, diskriminering og mobbing, akademiske ressurser og forventninger, tilpasning og støtte i læringsaktiviteter. Intervjudata ble transkribert, analysert og diskutert ved bruk av tematisk analyse. Funnene viste at lærerne mente at 1) lærer-elev relasjoner, 2) aksept for mangfold og elev-elev relasjoner, og 3) deltakelse i læringsaktiviteter var viktige aspekt for elevenes opplevelse av tilhørighet og engasjement. Funnene indikerer videre at det er vanskelig å etablere kryss-kulturelle vennskap. For å løse dette trenger lærere strategier for å utvikle kryss-kulturelle vennskap mellom elever. Videre implikasjoner av funnene tilsier at lærere har behov for å vite hvordan og når de skal intervenere i situasjoner hvor det oppstår ekskludering eller segregering. For å forebygge eksklu­dering og segregering er det nødvendig med mer kunnskap om hvordan fremme til­hørighet og engasjement blant elever i flerkulturelle klasser.

Nedlastinger

Publisert

2021-11-09

Hvordan referere

Hancock, C. H. H., Midthassel, U. V., & Fandrem, H. (2021). Læreres erfaringer med å fremme tilhørighet og engasjement i flerkulturelle klasser i videregående skole. Acta Didactica Norden, 15(2). https://doi.org/10.5617/adno.8381