Det produktive praksissjokket: Nyutdannede læreres fortellinger om lærer-elev-forholdet i overgangen fra lærerutdanning til lærerarbeid

Forfattere

  • Irina Ivashenko Amdal Universitetet i Agder
  • Ilmi Willbergh Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8421

Emneord (Nøkkelord):

nye læreres utvikling, lærer-elev-forhold, danning, narrativ analyse, lærerutdanning

Sammendrag

Overgangen fra lærerutdanning til lærerarbeid omtales i forskningen både som utfordrende og som en mulighet for profesjonell utvikling. Denne studien undersøker hvordan nyutdannede læreres overgang fra utdanning til arbeid kan forstås som en danningsprosess. Studien baserer seg på ti semistrukturerte intervjuer med fem deltakere (ett i siste semester på grunnskolelærerutdanningen og ett etter de første tre månedene i arbeid). Studien benytter narrativ og tematisk analyse, og bygger på et hermeneutisk danningsteoretisk perspektiv. Sett fra et slikt perspektiv er overgangen en prosess preget av utvikling og horisontutvidelse der forandringen finner sted etter at de nyutdannede har kommet ut i jobb. Vi finner at de nyutdannedes forståelseshorisont etter tre måneder i arbeid er preget av deres tidligere forståelser. Det å begynne å jobbe utløser en opplevelse av at de forventningene man hadde, ikke innfris. Videre finner vi at det at den nyutdannede går fra å være den som lærer, til å bli den som har ansvar for andres læring og danning, har stor betydning for oppfattelsen av lærer-elev-forholdet. Sett fra denne artikkelens perspektiv kan overgangen fra utdanning til arbeidsliv forstås som en potensielt smertefull danningsprosess som initierer de nyutdannedes profesjonelle utvikling.

Nøkkelord: nye læreres utvikling, lærer-elev-forhold, danning, narrativ analyse, lærerutdanning

 

The productive transition into teaching: Novice teachers’ narratives of the teacher-pupil relationship

Abstract

The transition from teacher education to the teaching profession is challenging, but also an opportunity for professional development. The present study investigates novice teachers’ transition into teaching from the perspective of Bildung. Ten semi-structured interviews were conducted with five participants twice: the last semester in the teacher education programme, and after three months in practice. The interviews were analysed by using thematic and narrative analysis, as well as a hermeneutic and Bildung-centred perspective. Seen from this perspective, the transition is a process characterised by development and broadening of horizon of understanding, where the change occurs after starting work. We find that the novice teachers’ horizons after three months of work are influenced by their previous horizons. Also, we find that the shift from being a learner to becoming responsible for other people’s learning, has a considerable impact on the novice teachers’ understanding of the teacher-pupil relationship. This article argues that the transition from teacher education to working in schools, is a potentially painful process of Bildung that initiates professional development for novice teachers.

Keywords: novice teachers’ development, teacher-pupil relationship, Bildung, narrative analysis, teacher education

Nedlastinger

Publisert

2020-12-16

Hvordan referere

Amdal, I. I., & Willbergh, I. (2020). Det produktive praksissjokket: Nyutdannede læreres fortellinger om lærer-elev-forholdet i overgangen fra lærerutdanning til lærerarbeid. Acta Didactica Norden, 14(3), 17 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8421

Utgave

Seksjon

Artikkel