Legitimerad flerspråkighet i utspädd dos - flerspråkiga grundskollärares perspektiv

Forfattere

  • Sara Snoder Stockholm universitet
  • Christina Hedman Stockholms universitet
  • Joke Dewilde Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8477

Emneord (Nøkkelord):

diskursiv positionering; flerspråkighet; flerspråkiga lärare; diskursanalys; språkpolicy

Sammendrag

Utifrån en kritisk diskursanalytisk lins undersöker föreliggande studie hur fem fler­språkiga lärare i grundskolans tidiga år diskursivt positionerar sin egen flerspråkighet och i förhållande till undervisning, elever, kollegor och vårdnadshavare. Syftet är att bidra med ny kunskap om vilken betydelse lärares flerspråkighet kan ha i under­visningssammanhang i skolans tidiga år. Med en etnografisk ansats genomfördes del­tagande observationer i två grundskolor med hög andel flerspråkiga elever (ålder 7–12 år) och lärare. Data består av transkriberade intervjusamtal med de fem flerspråkiga lärarna och fältanteckningar från deras undervisning. Resultaten visar hur lärarnas diskursiva positionering av sin flerspråkighet och av flerspråkig användning tog sig olika uttryck, som rättighet och resurs såväl som problem (Ruíz, 1984). Lärarnas flerspråkiga policy uppfattades ha särskilt stor betydelse i förhållande till vårdnads­havare även om det också fanns uttryck för ambivalens, t.ex. i positionering av språklig behärskning av svenska och andra språk. Negativa upplevelser fanns av att bli positionerad som icke-legitim talare av svenska, jämte uttryck för en mer dynamisk syn på språk och identitet hos några av lärarna. Trots lärarnas legitimering (Van Leeuwen, 2007) av en flerspråkighetspolicy lokalt (Bonacina-Pugh, 2020) utmanades inte svenska som undervisningsspråk i stort, vilket t.ex. var märkbart i uttryckta gränser för an­vändning av andra språk än svenska. Fler liknande fallstudier i ordinarie undervisning i skolans tidiga år behövs, då elever socialiseras in i skolans språkliga register, för ytterligare kunskap om hur flerspråkiga praktiker kan ta sig uttryck, var gränserna går och deras betydelse i dagens heterogena klassrum.

.

Nedlastinger

Publisert

2021-08-26

Hvordan referere

Snoder, S., Hedman, C., & Dewilde , J. (2021). Legitimerad flerspråkighet i utspädd dos - flerspråkiga grundskollärares perspektiv. Acta Didactica Norden, 15(2), 25 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8477

Utgave

Seksjon

Artikkel