Fordypning, frihet og fravær av stress Erfaringer med estetiske uttrykksformer i teoretiske fag på ungdomstrinnet

Forfattere

  • Hanne Alterhaug Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8776

Sammendrag

Et gjennomgående prinsipp i de norske læreplanene for grunnskolen er at elevene skal lære og utvikle seg gjennom estetiske uttrykksformer, som for eksempel rollespill, tegning og bevegelse, i alle fag. Imidlertid synes både estetiske fag og estetisk opplevelse og utfoldelse i andre fag å være marginalisert i dagens utbytteorienterte utdanningspolitikk, og mange lærerstudenter velger bort estetiske fag fra sin utdanning. Mot dette bakteppet er forskningsspørsmålet for denne undersøkelsen: Hvordan kan estetiske uttrykksformer være fruktbare for undervisningen i teoretiske fag på ungdomstrinnet?

I denne undersøkelsen er læreres og elevers erfaringer og opplevelser belyst gjennom tre strategisk utvalgte caser i henholdsvis fagene samfunnsfag, matematikk og norsk. Datamaterialet består av observasjonsnotater, filmer og kvalitative intervju med tre lærere og 28 elever. Ved induktiv tematisk analyse av hele datamaterialet ble fravær av stress identifisert som et overordnet tema. Det overordnede temaet er konstituert av to undertema; overskridelse og selvbestemmelse, som hvert på sin måte bidrar til å nyansere det overordnede temaet.

Resultatene er i tråd med tidligere forskning på estetiske uttrykksformer i utdanning, og synliggjør hvordan estetisk opplevelse og utfoldelse kan relateres til fravær av stress i teoretiske fag på ungdomstrinnet, noe som kan ha betydning for elevenes helhetlige utvikling og danning i en resultatorientert skole.

Nedlastinger

Publisert

2021-11-23

Hvordan referere

Alterhaug, H. (2021). Fordypning, frihet og fravær av stress Erfaringer med estetiske uttrykksformer i teoretiske fag på ungdomstrinnet. Acta Didactica Norden, 15(2), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8776