Barns tilgang til erfaringer som er relevante for samfunnsfag

En analyse av kontinuitet og progresjon i planverket for småskole og barnehage

Forfattere

  • Kari-Mette Walmann Hidle Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8788

Emneord (Nøkkelord):

Samfunnsfagdidaktikk, Dewey, Komparativ læreplananalyse, Begynneropplæring, kritisk tenking

Sammendrag

Praktiske erfaringer er en viktig kilde til sakkunnskap i samfunnsfag på småskoletrinnet. 97 prosent av elevene har 2–5 års barnehageerfaring når de begynner på skolen, og innholdet i barnehagehverdagen har betydning for skolestarternes erfaringsrikdom. Styringsdokumentene legger premisser for barns tilgang til slike erfaringer, og artikkelens problemstilling er: I hvilken grad legger planverket til rette for faglig progre­sjon mellom nærmiljø og samfunn i barnehagen og samfunnsfag på småskoletrinnet? Materialet er hentet fra Rammeplan for barnehagen (RP17) og Læreplan i samfunnsfag (LK20). For å sammenlikne så forskjellige plandokumenter har jeg utviklet et analyse­verktøy med utgangspunkt i Deweys teori om progresjon som kontinuitet i erfaring. Erfaringsbegrepet er operasjonalisert, og ved hjelp av dimensjonene kontinuitet og utvidelse har jeg utviklet en typologi med typene progresjon, kontinuitet, avbrudd og fragmentering. Denne teoretiseringen kan brukes på flere fag og materialer, og er et av artikkelens originale bidrag. Det andre er den komparative analysen ved hjelp av verk­tøyet. Analysen har to hovedfunn. Det første er at planverket er ambivalent når det gjelder faglig progresjon. Rammeplan for barnehagen krever at barn skal tilbys sam­funnsfagrelevante erfaringer innen alle temaene de møter gjennom kompetansemål i skolens samfunnsfag de to første årene, men læreplanen synes i begrenset grad å kjenne og ta hensyn til hvilke samfunnsfagrelevante erfaringer barn skal tilbys i barnehagen. Det andre er at læreplanen for samfunnsfag i skolen i liten grad vektlegger erfaringens betydning i barns læring. Operasjonalisering av intensjonen om utforsking, lek, aktivi­teter og praktiske handlinger på forskjellige arenaer i lokalmiljøet som forutsettes i over­ordnet del av læreplanen, overlates dermed til det lokale planarbeidet.

Nedlastinger

Publisert

2022-04-05

Hvordan referere

Hidle, K.-M. W. (2022). Barns tilgang til erfaringer som er relevante for samfunnsfag : En analyse av kontinuitet og progresjon i planverket for småskole og barnehage. Acta Didactica Norden, 16(1), 25 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8788

Utgave

Seksjon

Artikkel
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}